NOVÉ www
ÚVOD
KONTAKT
POUTNÍK
(e)KNIHY
NSČU
Facebook
KNIHOVNA
ODKAZY
FOTKY
Sdílení:
 

Gaia

 

 

Jarmila Plotěná:

Óda na Mléčnou dráhu

Zazpívej ódu na Mléčnou dráhu,

její závoj ti klesá na víčka,

jak lehounkou mlhovinu

vidíš nedozírné světy

a těžce se ti píšou verše,

protože máš zatajený dech.

 

Klenbou pozemského chrámu

nahlíží Vesmír,

možná, že hvězdy sledují naše kroky,

však jedno je jisté;

chrámová loď Země je společná pro nás

pro všechny.

 

Není rozdílných bohů,

vždyť hradby kolem jejich umělých oltářů

se mění v prach

pod jediným pohledem hvězd.

Není osamělého žití a osamělého umírání,

za temným plátnem oblohy

se každým okamžikem odehrává příběh,

tak jiný a přece tak podobný jako ten náš.

 

Alespoň na chvíli, kéž zanecháme světlou stopu,

ten záblesk krásy alespoň pro jedny

vnímavé oči,

- jako ta tiše padající hvězda.

 

 

Prolog

Naše matka Země, Gaia, je ve smrtelném nebezpečí. Člověk, jeden z části jejího síťoví života se rozhodl spáchat sebevraždu tím, že svou ničivou činností zahubí celou planetu. Tato krize má tři kořeny:

1/ Lakota a bažení po zisku.

2/ Nevědomost a hloupost.

3/ Agresivita, hněv a nenávist.

Lidi šálí krátkozrací politici, kteří mají jen jedinou starost, jak se po příštích volbách udržet u moci. Proto krmí své voliče falešnými populistickými sliby, že se postarají o růst blahobytu a spotřeby. Naplněni pýchou, jsou pouhými loutkami, jimiž pohybuje neviditelná ruka za scénou, tlustí kocouři nadnárodních společností a koncernů. Tito mafiáni, motivovaní chtivostí, prokázali svou neschopnost během truchlivých 50 let od vzniku institucí v Brettou Woodu a kteří beztrestně porušují jejich charty, místo aby usilovali o více rovnovážný svět. Jejich dogmatem je víra v neomezený růst, jejich hlavním nástrojem - strukturované přizpůsobování. Během 50 let jejich zvůle nůžky mezi bohatým severem a chudým jihem se stále rozvírají.

Je třeba zcela nový postoj - brát v úvahu, planetu Zemi, kterou James Lovelock znovu pojmenoval Gaia podle bohyně matky Země antického Řecka. Lidstvo se k ní musí začít chovat jako dobře vychované děti ke své matce. Místo toho se chovají jako banda lupičů, přisvojují si její dary a nic jí nevracejí. To musí přestat! Vrátíme se k prastaré moudrosti, která učí správnému vztahu člověka k přírodě, k sobě navzájem i k Jedinému, jehož nazýváme univerzálním řádem (dharma), Tao, Slovo, Allah či Bůh Otec/Matka.

Boris Merhaut

 

 

Manfred Max-Neef:

Human Scale Development

Concepcion, Application und Furthe Reflections. (Rozvoj úměrný měřítku člověka.) New York - London, Apex Press 1991. 114 str.

Navzdory důraznému varování Římského klubu krátkozrací ekonomové nás přesvědčují o potřebě a správnosti hospodářského růstu, pro který kompromistická Zpráva Brundtlandové používá termín setrvalý (sustainable) rozvoj. V materiálu pro sekci HODNOT dobříšské ministerské konference ekofilozof Arne Naess uvádí, že se tam zástupcům bohatých národů podařilo propašovat přemrštěné a nesmyslné „potřeby“ jako „více parkovišť“ na úkor hřišť pro děti. Docílili to tím, že navrhovaný termín „základní potřeby“ okleštili na „potřeby“.

Avšak strategii alternativního rozvoje, přihlížejícího k uspokojování lidských potřeb, zdůrazňující svépomoc, soběstačnost a ekonomicky vhodné strukturální přestavby vesnice, zdravotnictví, vědy a techniky, mezinárodního finančnictví, informací a komunikací, jakož i oblasti spolurozhodování načrtla Zpráva Daga Hammarskjölda pro OSN z r. 1975. Čerpaly z ní pouze nevládní „zelené“ organizace, pro vládní orgány zůstala na okraji jejich zájmů.

Na vládní úrovni se hodnoty dostaly na pořad jednání a na dobříšské ministerské konferenci „Prostředí pro Evropu“, tam je pracně probojoval ministr-předseda FVŽP Josef Vavroušek. Tam u nás hostující Erazim Kohák navrhl a zformuloval tzv. agathocentrickou ekologii, zaměřenou na konání ekoplanetárního dobra (1991).

Autor sbírky esejů Max-Neef spolu s H. Dalym a H. Hendersonovou patří k nejvýmluvnějším kritikům konvenční ekonomie; je průkopníkem New Economics, nové ekonomie na ekologickém základě. Za diktatury byl z Chile vypovězen a mj. učil na Kalifornské univerzitě v Berkeley. Potom jako ekonom přešel do FAO a ILO. Byl zakládajícím členem Římského klubu. Dnes je rektorem Universidad Bolivariana a ředitelem CEPAUR - Centrum pro rozvoj alternativ v Santiagu, Chile.

CEPAUR vzniklo jako reakce na zpupnost ekonomů, kteří si osobují ve sféře rozhodování činit nedomyšlená opatření, která se dotýkají svými důsledky celého lidstva, tedy nás všech. Sami jsme se bolestně přesvědčili, jak vadná ekonomika a politika negativně ovlivnila životní prostředí a zdraví lidu.

Max-Neefova teorie rozvoje úměrného člověku vyžaduje k chápání skutečnosti nový holistický (celostní) přístup. Je plodem transdisciplinární (mezioborové) interakce a na její formulaci se podíleli ekonomové, sociologové, politologové, filozofové, antropologové, geografové, lékaři, žurnalisté, inženýři a právníci z Latinské Ameriky, Kanady a Švédska.

I. díl vyšel španělsky r. 1986 pod titulem „Desarollo a Esscala Humana“ a v Latinské Americe měl neobyčejný ohlas. Úvodní studie, jejímiž spoluautory byl chilský sociolog Antonio Elizade a americko-argentinský filozof Martin Hopenhayn „Reinterpretace latinsko americké situace“ (s. 1 - 12) odhaluje slabiny teorie rozvojářství, kterým se řídily jak agentury OSN, tak mezinárodní banky. Praktické návody, jak zvýšit participační demokracii, byly nejčastěji rozmnožovaným dokumentem nové ekonomie a sehrály důležitou roli v pádu tolika jihoamerických vojenských diktatur a při obnově demokracií.

Ještě větší dopad měla druhá studie „Rozvoj a potřeby člověka“ (s. 13 - 54), kde se spoluautorům podařilo lidské potřeby k pracovním účelům vhodně kategorizovat na existenční a axiologické, jejichž kombinací vzniká základní matrice. Potřeby se jednak promítají do 4 úrovní: BÝT (bytí), MÍT (vlastniti), ČINIT a BÝT v Interakci (ve vzájemných vztazích). Základní potřeby se liší od A. Maslowa a jsou tyto:

1/ živobytí,

2/ péče,

3/ láska (milovat a být milován),

4/ pochopení,

5/ účastenství (někam patřit),

6/ zahálení (nic nedělání),

7/ tvorba (vynalézavost),

8/ totožnost a

9/ volnost (svoboda).

Zahálka (idleness) není křesťanstvím odsuzovaná lenost a tupost, nýbrž „stav mysli, otevřenost inspiraci a múzám“. Jako hlavní nedostatek všech dosavadních kategorizací potřeb spoluautoři vidí v nerozlišování lidských potřeb a tzv. satisfiers - ukáječů. Podle nich např. potrava a přístřeší nejsou potřeby, nýbrž ukáječi potřeby ŽIVOBYTÍ. Podobně vzdělání, studium, výzkum a meditace jsou ukáječi potřeby POCHOPENÍ (POZNÁNÍ). Zdravotnické systémy jsou ukáječi potřeby PÉČE. Mezi potřebami a ukáječi není reciproční vztah 1:1. Jeden ukáječ může přispívat k splňování různých potřeb a naopak určitá potřeba může ke svému naplnění vyžadovat různé ukáječe. Tyto vztahy nejsou konstantní, mění se podle doby, místa či okolností. Např. když matka kojí dítě, ukájí jeho potřeby výživy, lásky, péče a totožnosti. Je-li dítě uměle živeno, je ochuzováno, i když dostává ekvivalentní výživu.

Teorie rozvoje úměrného člověku operuje s postuláty: 1/ základní lidské potřeby jsou konečné, nečetné a zařaditelné. 2/ jsou tytéž v různých kulturách a všech historických dobách. To, co se mění, jsou způsoby či prostředky, jimiž jsou tyto potřeby uspokojovány.

Každá ekonomická, sociální či politická soustava používá k uspokojování týchž základních potřeb různých metod. Hospodářské soustavy se liší tím, jak citlivě reagují na poptávku a jak dovedou vyrábět či nevyrábět různé druhy ukáječů. Proto volba ukáječů se stává důležitým aspektem té které kultury či civilizace. Ať člověk žije v konzumní či asketické civilizaci, jeho základní potřeby jsou stejné. To, co se mění časem a v různých kulturách, jsou způsoby či prostředky uspokojování potřeb - ukáječi. Kulturní přeměna je mj. následek opuštění tradičních ukáječů za účelem přijetí nových či jiných.

Každou potřebu lze uspokojovat na různých úrovních a různě intenzívně. Kvalita a intenzita záleží na kontextu, čase, místě a okolnostech. K uspokojování potřeb dochází ve třech kontextech: 1/ vzhledem k ego (sobě, Eigenwelt); 2/ vzhledem ke společenské skupině (Mitwelt); 3/ vzhledem k životnímu prostředí (Umwelt) - (s. 18).

Tato koncepce potřeb a hodnot přehodnocuje hmotně omezený, ryze ekonomický pojem bídy či chudoby, aplikovaný pro nedostatek živobytí či špatné bydlení. Kterákoliv základní lidská potřeba, která není splněna, náleží do kategorie chudoby či deficitu. Např. deficit totožnosti vzniká vnucením cizích hodnot, nucenou migrací, exilem apod. Každý deficit je potenciálním zdrojem sociální patologie.

Pro Latinskou Ameriku hlavní zdroje patologií jsou nezaměstnanost, vnější zadluženost a hyperinflace. Konfrontace mezi velmocemi se promítá do všech společností, až se kolektivní patologií č. 1 stává STRACH, který má podle spoluautorů čtverý původ: 1/ zmatek z ideologické manipulace, 2/ následkem násilí, 3/ následkem osamělosti či marginalizace (vytěsnění na okraj), 4/ frustrace následkem nesplnění životních cílů (s. 21).

Pro model lidských potřeb je nutno si osvětlit pojem ukáječ (satisfier), který pro analytické účely lze rozdělit do 5 kategorií: 1/ Ničitelé či narušovači mají paradoxní povahu, protože nejenže při aplikaci nesplní danou potřebu, ale brání i uspokojování jiných potřeb. Neuspokojování v kombinací se strachem může vyvolat deviantní chování. 2/ Pseudoukáječi jsou zdrojem falešného pocitu uspokojení dané potřeby. Vznikají z propagandy, reklamy a jiných způsobů přesvědčování. Např. pseudoukáječi jako šovinismus, symboly postavení a konformita módě zdánlivě uspokojuje totožnost, prostituce je náhražkou potřeby lásky. 3/ Inhibující ukáječi jsou takoví, kteří danou potřebu přesycují a současně vážně narušují možnost uspokojit jiné potřeby. Např. televize jako zábava podrývá potřeby pochopení, tvůrčí schopnosti a totožnosti, paternalismus „chrání“ a podrývá totožnost, svobodu a účast. 4/ Jednotlivé ukáječe jsou takové, které uspokojují 1 potřebu a k ostatním jsou neutrální. Např. pojištění a armáda uspokojují potřebu ochrany, sportovní podniky a turistické zájezdy zábavu. 5/ Synergické ukáječe jsou takové, které uspokojují danou potřebu, ale zároveň přispívají k uspokojení jiných potřeb. Např. kojení uspokojuje nejen potřebu výživy, ale i ochrany, lásky a identity. K synergickým ukáječům autoři řadí např. drobné podnikání a malovýrobu, další vzdělání, bosonohou medicínu, kampeličky, přímou demokracii, demokratické odbory, demokratické lokální spolky, výchovné hry, svépomocnou bytovou výstavbu, preventivní lékařství, meditaci, výchovnou televizi.

Počátkem r. 1987 se konaly v Bogotě v Kolumbii semináře pro vytipování národních potřeb a negací, které jim brání. Padesát pedagogů z univerzit do syntetické matrice zaneslo tyto komponenty: agresivitu, lhostejnost, servilnost, cenzuru, apatii, závislost, odcizení, vykořeněnost, ideologickou manipulaci a represivní instituce. Avšak u kořene negací byl strach.

Od té doby se podobné workshopy konaly v 19 zemích včetně Švédska a JAR. Nejvíce zkušeností Max-Neefův tým získal v Latinské Americe, kde seminář proběhl na úrovni městských správ, nevládních organizací i pedagogů. Během procesu účastníci si uvědomují jak překážky, tak potenciál uspokojování potřeb a výsledky jsou použitelné k diagnostice situace, plánování a vyhodnocování národních potřeb.

V 3. Rozvoj a soběstačnost (s. 55 - 86) autoři přehodnocují vztah lidé - příroda - technika a navrhují, aby účinnost systému se nehodnotila peněžně, nýbrž energetickým vkladem. Varují před kopírováním amerického zmechanizovaného zemědělství závislého na laciné naftě, protože např. v Mexiku se vyprodukuje 2 200 kilokalorií při použití 19 900 kcal energie. Užitečné je upozornění na kvalitativní rozměr práce (s. 74).

II. díl začíná Max-Neefovou statí „ O průklestu jazyka k pochopení zlepšení společnosti. Vadný je systém bankovnictví, jehož zásluhou se výroba předmětů a služby dynamické ostří hospodářské aktivity přesunulo na papírové transakce a spekulace.“ Místo setrvalé reprodukce bohatství globální hospodářská soustava, vedená komerčním kapitalismem, se zaostřuje na okamžitou tvorbu bohatství na úkor budoucnosti a chudých. Zadluženost 3. světa je z dekády 1973 - 82, kdy zisky bank stouply z 22% v r. 1970 na 60% v r. 1982. Od té doby je chudý jih nucen si půjčovat, aby splatil úroky předchozích půjček.

V předcházející době ekonomický růst pocházel z výroby, zatímco dnes bohatství se rozmnožuje neproduktivní fikcí. Jen 5% obchodu s komoditami na budoucích trzích je podloženo skutečnou výměnou zboží. „Je nejvyšší čas, aby takovýto systém byl od základu přebudován, aby odpovídal požadavkům a potřebám našeho současného světa.“ (s. 98)

6. „Pošetilý způsob života“ (s. 105 - 114) je upravená přednáška k poctě Schumachera v Bristonu z r. 1989. Max-Neef neméně výmluvně než Erasmus Rotterdamský argumentuje, že nejobecnějším společným jmenovatelem člověka je lidská hloupost. V hluboké krizi „jsem si uvědomil, že hloupost je kosmickou demokratickou silou. Infikuje každého bez ohledu na rasu, vyznání či ideologii. Nikdo před ní není uchráněn. A ať je to na severu, jihu, západu či východu, dopouštíme se znovu a znovu stejných hloupostí. Něco se děje, co nás imunizuje vůči zkušenosti.“ (s. 107) Staří Indové to nazvali mája, klam a kosmická iluze.

Avšak z této krize beznaděje Max-Neefa zachránil Wittenstein, který přiznává, že jazyk je sice formou vězení, ale že je z něj únik sémantickou změnou jazyka. „Jsme uvězněni, ať si to přejeme či ne, do jazyka (hantýrky) ekonomie, který si ochočil celý svět. Nevědomky jej užíváme v kuchyni, mezi přáteli, na vědeckých schůzích, v kultuře, na pracovišti, ba i v ložnici... Jsme cele ovládáni jazykem ekonomie a to nesmírně ovlivňuje naše chování a vnímání.“ (s. 108)

Existují však alternativní jazyky a musíme mít odvahu je rozvíjet. „Prošli jsme historickými zkušenostmi modrého, hnědého a rudého fundamentalismu. Chvěji se před možnostmi budoucí zelené fundamentalistické nesnášenlivosti.“ (s. 110)

Boris Merhaut

 

 

 

Pierre Teilhard de Chardin:

Vesmír a lidstvo

(Z francouzského Le phénomène humain přeložil Jan Sokol.) Praha, Vyšehrad, 1990,- 264 str. Cena 27 Kč. Náklad 30 000 výtisků.

Stěžejní dílo jednoho z nejvýznamnějších myslitelů 20. století francouzského jezuity-učence Teilharda (1881 - 1955) se českému čtenáři dostává do rukou opožděně. Za jeho života kolovalo jen v samizdatu, protože církev svatá nedávala své IMPRIMATUR. Když konečně vyšlo, byl jeho dopad obrovský a dnes s odstupem času začínáme chápat, že Teilhard byl jedním z nejoriginálnějších průkopníků nového paradigmatu (modelu) transpersonální ekologie.

Narodil se v zemanském sídle Sarcenat ve střední Francii a měl 10 sourozenců. Vstoupil do jezuitského řádu a studoval filozofii, přírodní vědy, teologii a paleontologii. Roku 1911 byl vysvěcen na kněze. Během světové války sloužil v poli jako saniťák a za statečnost byl vyznamenán řádem Čestné legie. Po složení řádových slibů studoval geologii a botaniku s takovým úspěchem, že mu slíbili profesuru na Sorbonu. Řádoví představení mu kladli podmínku: přednášet jen o přírodních vědách a mlčet o svých názorech na vztah vědy a náboženství, o vývoji vesmíru, člověka a lidstva. Tato podmínka nebyla pro Teilharda přijatelná: nemohl žít schizofrenním životem, jednou jako vědec, podruhé jako kněz a křesťan. S přibývající vyzrálostí mu totiž bylo stále jasnější, že k přežití lidstva a života na planetě Zemi je nezbytná konvergence vědy a náboženské zkušenosti, tak jak to dnes bez ideologických zábran hlásá transpersonální psychologie. Nechtěl porušit slib poslušnosti. I vzdal se skvělé univerzitní kariéry a odjel na geologické a paleontologické expedice do Číny, kde kromě cenných vědeckých zpráv napsal roku 1923 své osobní vyznání o nutnosti duchovního života „Božské prostředí”.

Po návratu do Paříže byl nadšeně uvítán jako model osvíceného vědce. Pracoval na díle „Místo člověka v přírodě” v ústraní, ale jeho autorita a popularita církvi vadila. Proto byl r. 1948 poslán do exilu v USA, kde žil v New Yorku a hluboce ovlivnil celou generaci ekofilosofů. Krátce nato byl demonstrativně zvolen členem francouzské Akademie. Ještě dvakrát se vydal do Afriky za prehominidy. Zemřel v New Yorku r. 1955 a jeho hrob v St. - Andrews na Hudsonu je poutním místem. Ve Vatikánu převládlo smířlivější stanovisko k jeho dílu, neboť již nemohlo být potlačeno. Ustavila se učená společnost pro vydávání jeho odkazu a vydala 12 svazků sebraných spisů, překládaných do všech kulturních jazyků.

Dílo „zakázaného autora” bylo tvrdě kritizováno jak teology, tak vědci, stoupenci karteziánsko-newtonovského mechanistického modelu. Teologové mu vyčítali, že stírá rozdíl mezi člověkem a ostatní přírodou, vědátoři, že do přírodních věd míchá etiku a metafyziku, které tam podle názoru redukcionistů nepatří.

Charakteristika „ Teilhard a dnešní věda” (s. 15 - 19) nás neuspokojí, protože filozof Jan Sokol se o ní pokouší bez znalosti hypotézy J. Lovelocka, že Gáia, planeta Země, je živým organismem a není mu známo, jaký dopad mělo Teilhardovo dílo na transpersonalisty a hlubinné ekology. Teilhard by totiž nadšeně rozpoznal, že Gaia: nový pohled na život Země (1979) na něho přímo navazuje, právě tak jako Rupert Sheldrake Novou vědou o životě (1981), kterou časopis Nature doporučil jako heretickou spálit na hranici pro „nepřijatelnou” teorii o morfogenetických polích bez materiálního substrátu. Stejně by uvítal Sheldrakovo Znovuzrození přírody (1990) a W. Foxovo syntetizující dílo Směrem k transpersonální ekologii. (1990)

Dílo, jeho přesnější český titul by měl znít „Fenomén člověka”, je rozděleno do tří dílů. I. Předstupně života (s. 35 - 65), II. Život, III. Myšlení. Syntetický závěr o duchu Země, lidstvu, se nazývá „Pokračování života”.

 

I. Předstupně života (s. 35 - 65). Po nudných traktátech marx-leninských dogmatiků je osvěžením Teilhardův styl: „I ta nejmenší částečka hmoty se v analýze dnešních fyziků redukuje na něco ještě jemněji zrnitého než je sama.” (s. 36) Trojí stránka hmoty je mnohost, jednota a energie. Základní jednota je kolektivní: nesčetná ohniska, která se spolu dělí o daný objem hmoty, jsou navzájem závislá: něco je navzájem svazuje, činí je solidárními. „Pouhé skládání atomů vedle sebe ještě netvoří hmotu... hmotné částečky lze považovat za přechodné nádrže koncentrované energie.” Z toho vyplývá naše tendence na ni pohlížet jako na homogenní prvotní tok.

Jak se dívat na vesmír? Brát ho jako jeden blok, v celku. Tento celek je však víc než spleť repetitivních vazeb. Vesmírná látka odpovídá jedinému obrazci a tvoří strukturální celek. Každá syntéza něco stojí: pokrok se uskutečňuje jen za cenu jistého přírůstku úsilí a tedy i výkonu. (s. 44) Závěrem kapitoly se autor vyznává, že vědě věří. Ale vzápětí klade nepříjemnou otázku: dala si věda někdy práci pohlížet na svět jinak než z vnějšku? (s. 45)

V době, kdy se k nám dere z USA přes Polsko biblický literalismus, z reklamních důvodů označovaný jako „vědecký” kreacionismus (v. Bělka, Nika 7/91), bojovně popírající vývoj života na Zemi, bude užitečné pozorně si prostudovat díl II. Život. (s. 67 - 137) V prostorové analýze mizí ostrá hranice mezi anorganickou a organickou říší. Na úrovni jednobuněčných organismů padá hranice mezi živočichem a rostlinou. To víme dávno, ale ve stínu hrozby redukcionismu, prosazovaného mocenským diktátem, jsme to raději nezdůrazňovali. Na úrovni makromolekulární je stále obtížnější opravovat hroutící se hráz mezi „mrtvými” bílkovinami a „živou” protoplasmou. Rozeznali jsme a přijali nutnost i skutečnost kosmické embryogeneze každého nového jsoucna. Jaké intuitivní postřehy, uvážíme-li, že se Teilhard nedožil vzniku makromolekulární biologie!

 

III. Myšlení (s. 139 - 97)

Podle mechanistické vědy člověk je zvíře jako každé jiné a anatomicky skutečně splývá s lidoopy. Podstatou člověka je však schopnost reflexe, jíž získává potenciál rozvíjet se v nové sféře. Nově Teilhard uvažuje o skladbě lidských větví i o celkovém směru růstu species. „Reflexe zachovává všechny linie fyla, na němž spočívá... Člověk postupuje jen tak, že pozvolna od věku k věku vypracovává podstatu a totalitu vesmíru, který je v něm uložen.” (s. 152) Polidštění je individuální obrat od instinktu k myšlení. Ale zároveň je to postupné fylogenetická spiritualizace všech živočišných sil v lidskou civilizaci. Pro „myslící vrstvu”, která vzklíčila koncem třetihor, autor zavádí pojem noosféra, která se vytváří vně biosféry a nad ní. (s. 154)

 

IV. Pokračování života je syntetický závěr o duchu Země, lidstvu, vědě, duchovní jednotě. Pojem „bod Omega” vysvětluje úvaha „Nad-osobní jako překonání kolektivního”. „Čím více se člověk bude stávat člověkem, tím méně bude ochoten se pohybovat k něčemu, co není nekonečné a nezrušitelně nové. (s. 193) Autor odmítá rasismus, který tolik lichotí kolektivnímu sobectví. Odmítá i falešný a proti přírodě zahrocený egocentrický ideál budoucnosti vyhrazené těm, kteří dokážou dovést až do krajnosti heslo „každý sám pro sebe”. (s. 204)

Esej „Duchovní moc hmoty” (1919) nám velkolepostí vize připomene básníka Otokara Březinu: „Buď požehnána, drsná hmoto, neplodný úhore, tvrdá skálo, jež ustupuje jen násilí a nutíš nás pracovat, když chceme jíst... Pozdravuji tě, božské prostředí, nabité tvořivou silou, jako moře zmítané Duchem, jako hlína, hnětená a oživovaná vtěleným Slovem... Kdo tě chce mít, musí tě sublimovat v bolesti, když tě nejdřív s rozkoší objal do náručí. Vynes mne tam vzhůru, hmoto - námahou, rozloučením a smrtí, vynes mne tam, kde bude konečně možné v čistotě obejmout Vesmír!”

Boris Merhaut

 

 

Rozjímání s Gaiou...

Někdy se mi zdá, že nad planetou Zemí létají andělé. A který je ten, který nás provází ochrannými křídly? Že by se realizoval lidmi? Velmi vzácně... Leč poznala jsem, že je tomu tak: anděl v lidské podobě - co mně spravil prasklý kohoutek a voda zaplavila celý byt. Byt či být? Voda jakoby se zázrakem spustila po schodech do vytracena. Otevřela jsem okno, abych poděkovala nebesům - a uvědomila si vzácný okamžik zbavený dramatu - a já uprostřed léta mohla pohlédnout, jak jsi Gaio účelně a harmonicky stvořena, kdy pestrobarevné květy omamnou vůní nalejí do duše vůni naděje.

Marně si lámeme hlavu, jak povstal vesmír - včetně s Gaiou - otevíráme knihy zasvěcení do tajů stvoření - které skýtá i Genesis. Vždyť nevyslovil se Bůh po dokončení stvořitelského díla: že vše je dobré? Kdysi na začátku v zahradě Eden sytostí plodin oplývalo dílo Boží dovršené, leč pádem člověka i zmařené.

Božská výzva ke spolupráci při obdělávání planety - součástí království nebeského - oslovila muže Boží, kteří předávali poselství návratu do duchovní domoviny. Zápas o stvoření k obrazu Božímu rozezněl zvony i nad Evropou současnosti: a tak jeden říká - věřím v Boha, druhý věřím v sebe, v Babylonskou věž chaosu... Mluví se o autoritě vyšší, druzí vyslovují anarchii, nezávislost na tvůrčím díle vesmíru. Jedni budují, druzí ničí. Kolik ideologických směrů se vystřídalo - od deismu, aby přešlapováním pochybnosti skončil v realitě materialismu. Pryč od etiky - ať žije nevázanost, pohodlnost, zábava s živočišnou příchutí.

Má pravdu E. Fromm, který prohlašuje: „Jedině Evangelium stojí vysoko nad celou mondialistickou společností, ideologií upřednostňující ekonomii peněz, konzum - jako hnací sílu života. Hra Antikrista mamonu je nebezpečná, pokud nebudeme bdít!” Ach, Gaio, nastanou zlé časy (a už nastávají), jak zřejmé ze znamení vydrancované přírody, zneužité a odhozené jako děvka, kterou si oligarchové koupili za peníze. Před hodinou slávy Boží, kdy nad zemí zazáří Jitřenka nového věku - nastane hodina utrpení. Budeš plakat slzy i ty, milovaná Gaio, poněvadž ptačí zpěv zmlkne, mateřídouška na stráni seschne pod ničivým postřikem, jitrocel přestane léčit neb onemocní jeho vlastní plíce. Naklonované nelidské stvůry budou pochodovat proti hodině Pravdy, dupající po utrpení Páně v Olivové zahradě... Po zločinech temnot na svatosti nebes a země vyšlehnou výkřiky oněmělé, leč zachytí je slitovný Bůh: neb bude soudit vše, co oddělilo se od prapodstaty Stvoření.

Gaio, neplač - vím, že se nám vzdaluješ zraněnou duší, ale věř hrstce těch, jejichž aura je světelná a chce tě ochránit: vždyť chceme lepší svět na úrovni mravní a duchovní, v níž je Boží dovršení..

Proto buďme dětmi světla - nesme odvážně korouhev spásné vykupitelské síly Ježíše Krista, před nímž padají všechny pohanské modly.

A jestliže cítíme soupodstatnost s tebou, Gaiou, - neupadáme do stavu slepé osudovosti přírodních sil, neb nadchází druhá vlna vnitřní reformace srdce a rozumu. Pro setkání s tajemstvím Božím je třeba trpělivosti, vnitřní čistoty, zápas a čekání, neb vše, co je uspěchané - brzo pomine. (R. M. Rilke)

Den pro setbu v tomto rozpolceném věku je nezbytný. Vytrhávejme plevel jak se objeví. Tvořme centra světelných paprsků pronikajících tmu. Zemi - Gaiu - hodláme ochránit před zánikem - s pomocí Boží. Až nahne se tvá osa a zpomalí se otáčení tvého zářného těla, které žalem bude stárnout, vrásčitá a unavená jako Matka - předáš život planetě nové na oběhu vesmírem.

„Časy jsou vážné...” konstatuje dánský filozof S. Kirkegaard, „neb národy se většinou obrátily proti Bohu, aby upřednostnily zlaté tele...”

Zdá-li se nám, že země je horká i studená, pak je to šokem, kterým utrpěla její duše, když nelidé ji místo oplození - vykastrovali.

A přece touží, aby lidé ji objímali, když se vrhnou do náručí vonících travin po senoseči, a rty se dotýkají milostiplných květů v polibcích vůní. Gaia očekává roz­touženého zasvěcence - neofyta. Proto vás volám Bratry i sestry - věřte Bohu - neb On je všemohoucí a může zabránit zániku planety i pro pár spravedlivých v Duchu a pravdě Boží.

Miluše Šubartová

 

 

E. F. Schumacher

Malé je milé

Éru totality lze nejvýstižněji charakterizovat jako kult kvantity (množství) na úkor kvality (jakosti). Důsledky pociťujeme všichni. Naše města obkličuje hrozivá hradba věžových paneláků, stavěných tak ledabyle a bez zateplení, že jejich obyvatelé tam pohodlné bydlení sotva nalézají. Venkov je poset gigantickými kravíny, teletníky a vepříny, kde nakažlivé choroby jsou udržovány na uzdě jen štědrými dávkami antibiotik přidávanými do píce. Že to jatečnímu masu neprospívá? Nevadí, hlavním ukazatelem je přece míra zisku.

Proti takovému způsobu myšlení vystoupil nejoriginálnější ekonom 20. století E. Fritz Schumacher, jehož učení šíří podivuhodné učiliště přidružené k Bristolské universitě v jižní Anglii - Schumacher College na ryze ekologickém velkostatku.

Schumacher byl v letech 1950 - 70 špičkovým analytikem nově znárodněného uhelného průmyslu ve Velké Británii. Dávno před osudovými haváriemi jaderných elektráren na Three Mile Island a v Černobylu si uvědomil, že touto cestou lidstvo z vleklé energetické krize nevybředne. Proto navrhoval méně ničivou cestu než bylo měnit člověka v průmyslové výrobě v pasivní kolečko v soustrojí. Jeho cílem byl pravý opak, což jeho současníci považovali za sen - rozpracovat takovou ekonomii, která by byla přizpůsobena míře člověka jakožto členu dobře fungující lidské společnosti.

Své kacířské úvahy uveřejňoval postupně a r. 1973 je shrnul v knize pod titulem Small is Beautiful, která rozpoutala přímo bouři a kontroverzi. S odstupem téměř tří desetiletí můžeme konstatovat, že patří do desítky nejvýznamnějších děl 20. století. Co říká dnešku? Své eseje autor rozčlenil do 4 dílů a dvaceti kapitol, z nichž si probereme jen pár podstatných.

Jaké bylo ve světě ekonomické ovzduší počátkem 70. let, kdy se kniha rodila? „Tiché jaro“ bioložky Rachel Carsonové upozornilo na důsledky pesticidů pro zdraví zvířat i člověka. Její americký kolega Paul Erlich v „Populační bombě“ (1968) varoval před přelidněním. Ekonom-demograf Ken Boulding bourá naivní víru v neomezený rozvoj a pokrok. V jeho šlépějích jdou manželé Meadowsovi, kteří potvrzují jeho teze ve vlivné studii Meze růstu (1972). V témže roce biolog Barry Commoner vyzývá vědce i veřejnost, aby postavili hráz snahám tlustých kocourů, šéfům nadnárodních společností, dostat lidstvo do slepé uličky. Mobilizuje je časopis Edwarda Goldsmitha The Ecologist. Americký sociální ekofilozof Murray Bookchin navrhuje návrat k přirozeným komunitám a posílení bioregionalismu, tak jak se dnes uplatňuje v Evropské unii. Filozofuje paralelně se Schumacherem a roku 1982 zveřejnil své syntetické dílo Ekologie svobody: vznik a rozpad hierarchie (1982). Její ideály se snaží uskutečňovat mladí, potomci beatníků a hippies, vytvářením komun experimentujících s alternativními životními styly.

 

Malé je milé

Autor zemřel na přednáškovém turné, 2 roky po vyjití svého tak významného díla. Přednášky z let 1961 - 72 jsou srovnány do čtyř dílů a kapitol.

 

I. Moderní svět

Otázka výroby. Největší blud akademických ekonomů a manažerů spočívá v tom, že jsme nedostatek překonali a definitivně vyřešili otázku výroby. Jsme odtrženi od reality a máme sklon považovat vše, co jsme nevyrobili sami, za bezcenné. Likvidace přírodních zdrojů probíhá překotně, především fosilní paliva. Až je promrháme, ohrozíme samotný život.

 

Mír a udržitelnost

Šalebná je víra, že všeobecný blahobyt zajistí mír. Nedbá se na etiku - prý si nic nemusíme odříkat, nic obětovat. „Našimi bohy zůstávají lakota, lichva a nedůvěra.“ (s. 27) Bohatí spotřebují 14× víc paliv než chudí. „Rozšiřování potřeb je protikladem moudrosti.“

Potřebujeme postupy a zařízení, která jsou tak levná, aby byla dostupná pro kohokoliv. Navíc musí být vhodná k uplatnění v malém měřítku. Tento požadavek vznesl profesor ekonomie Leopold Kohr. Jak polidštit práci, která nesmí být otupující, mechanická, jednotvárná a nesmyslná jako je výroba šuntů a zcela zbytečných předmětů? Jak tlumit chamtivost a závist? Přezkoumejme své potřeby a co možná je redukujme.

 

Úloha ekonomie

S růstem blahobytu se do ohniska zájmu občana dostala ekonomie. Vše neekonomické vnímáme jako cosi ostudného. Neekonomické je vše, z čeho neplyne dostatečný zisk ve formě peněz. Důkazy o narůstajícím ničení přírody ekonomy prostě nezajímají: trpívají metafyzickou slepotou. Naproti tomu i Keynes doporučoval, abychom si víc cenili prostředků než cílů.

 

Buddhistická ekonomie

Buddhova osmi dílná stezka vyžaduje bezpodmínečně správnou životosprávu, což znamená správný, spravedlivý způsob života. Buddhista nevidí podstatu civilizace v násobení potřeb, ale ve skromnosti a očistě charakteru člověka. Práce je ve stejném vztahu k našim schopnostem jako potrava k fyzickému tělu. Práce konaná v důstojných podmínkách je lidskou potřebou jako potrava. Cílem je proto plná zaměstnanost. Naproti tomu moderní ekonom složitě vypočítává, zda se plná zaměstnanost „vyplatí“ či ne. Odtud tryská názor, že si určitou míru nezaměstnanosti můžeme dovolit a že ji lze kompenzovat sociálními dávkami. Materialistu prvořadě zajímá zboží, buddhistu osvobození. Moderní ekonomie považuje konzum za jediný cíl a smysl hospodářské aktivity. Buddhista je nabádán, aby sázel stromy a pečoval o ně, dokud se neujmou. Buddhismus je vyvážená soustava mezi hrubým materialismem a hédonismem a nehybností tradice: proto je výstižné jej označovat jako „střední cestu“.

 

Otázka velikosti

V politice se uplatňují dvě protichůdné tendence: státy se jednak sdružují do větších celků. Velké celky jako SSSR se zase rozpadají. Proč se k silnému Německu nepřipojili německy hovořící Švýcaři a Rakušané? Dali přednost historicky stabilnějšímu, menšímu státu.

Snahu vrátit se k menším rozměrům vykazují i největší firmy. Např. ředitel Sloan z General Motors změnil strukturu této firmy a vytvořil dceřinné společnosti, které snáze si udržují konkurenční schopnost. Bezprostředně se nás týká evropská ústava. Jaké pravomoci má mít Brusel a jaké 25 členských států? Ukazuje se, že politici předběhli své národy, kterým by vyhovovalo pomalejší tempo sjednocování. Zvláště z kandidatury Rumunska, Bulharska a muslimského Turecka má mnoho lidí obavy.

 

Díl II. Zdroje

Heslovitě uvedeme jen názvy kapitol: Nejdůležitější zdroj - vzdělání. Správné využívání půdy. Zdroje pro průmysl. Jaderná energie - spása nebo prokletí? Technika s lidskou tváří.

 

Díl III. Třetí svět

Rozvoj. Středně vyspělé technologie. Dva miliony vesnic. Nezaměstnanost v Indii.

 

Díl IV. Organizace a vlastnictví

Stroje na předvídání budoucnosti. K teorii velkých organizací. Socialismus. Vlastnictví. Nové formy vlastnictví.

Máme na vybranou: Buď trpně přijmeme životní filozofii materialismu se všemi důsledky otročení konzumu. Ten k nám promlouvá jazykem terorismu, genocidy, zhroucení, znečišťování, vyčerpanosti zdrojů, korupce.

Nebo se dáme obtížnější cestou, kterou navrhuje žák Mahátmy Gándhího Pjáreláli: „Čím víc člověk couvá před Pravdou, tím víc se Pravda kolem něj stahuje. Aby člověk posílil její dotek, což v minulosti vyžadovalo celoživotní úsilí, dnes se od něj vyžaduje jen jediné - aby necouval. Ale jak je toto obtížné!“

Křesťansky vyjádřeno - chce to pěstování čtyř ctností: spravedlnost, statečnost, střídmost a obezřetnost (prudentia). Jen na základě obezřetnosti můžeme dosáhnout spravedlnosti a mravní síly.

Boris Merhaut

 

E. F. Schumacher: Malé je milé, aneb ekonomie, která by počítala s člověkem. (Small is Beautiful) Přeložila Naďa Johanisová. Brno, Doplněk 2000. 288 stran.

 

 

Václav Bělohradský:

Myslet zeleň světa

Rozhovor s Karlem Hvížďalou. 3. vydání. Praha, MF 1991. 112 stran. Cena Kčs 23,-

V titulu rozhovoru s českým filozofem Bělohradským, od r. 1973 profesorem sociologie na univerzitě v Janově není sloveso „myslet” použito, jak jsme zvyklí, „myslet na něco”, ale předmětně „myslet něco”. Osvětim lze chápat jako totalitně organizovanou společnost, v níž byrokratická lhostejnost k životu jednotlivce se stala univerzálním principem lidského jednání. Tato lhostejnost vyrůstá z kamenného srdce Západu, metafyziky. Bělohradský nás vyzývá, abychom „mysleli Osvětim”, neboť jinak jsme v nebezpečí, že se nenápadně proměníme v Eichmanny. „Nejsou vivisektor nebo ekonom, kteří nevidí svět jinak než skelnýma očima své specializace, jakousi planetární replikou Eichmanna.” (s, 104) Oba jsou experti technovědy a dovedou „otřesné” zdůvodnit jako samozřejmost. „Otřesné” je tu s námi jako nevítaný host, jehož tvář nás přestala děsit. Otřesné je tu s námi ve zpustošené krajině, v hromadách toxických odpadků, které prosakují do pitné vody, do vzduchu, který dýcháme, a dodal bych, do produktů, které požíváme. Marně si lámeme hlavu, jak je zlikvidovat. „Odpadky se nedají vypudit z celku, k němuž patří... Co je to za životní styl, jehož největším problémem jsou odpadky? Tyto odpadky bez míry, tyto hromady věcí, jsou otřesné.”

Dále se zamýšlí nad rolí křesťanství ve staletí techniky, děsí ho strašlivá vzdálenost mezi člověkem a zvířetem v důsledku křesťanského antropocentrismu. Ztotožňuje se s Batesonovým sylogismem: tráva umírá, člověk umírá, člověk je tráva. Smrtelnost, kterou sdílíme s trávou, nás zavazuje. Bylo by potřeba to zformulovat biocentricky či ekocentricky jako planetární kategorický imperativ.

Příroda byla v naší tradici světem ve svém poutu k Zemi, k níž se vše vrací. Dnes byla příroda degradována na „vynechané místo” urbanistického plánování, na představení, které se odehrává před našimi okny.

Každodenní čas obstarávání, práce a péče o rodinu je protikladem Osvětimi i ničené krajiny. Myslet zeleň světa znamená prolomit protikladnost a pochopit, že slepice s uřezanými zobáky velkovýroby vajec jsou vypouklým zrcadlem humanismu, péče o člověka a děti, tvořivé práce a vůle k lepším zítřkům.” Rozdíl mezi člověkem a slepicí nemůže být tak veliký, aby ten uřezaný zobák nepatřil do naší tváře.”

Málokdo z našich kruhů tuší, že tyto úvahy se rodily v disidentském exilu a že je Václav Havel vydal r. 1984 v samizdatové edici. Málokdo tuší, jak hluboké jsou kořeny panského vztahu k přírodě, a to nejen v bolševické deformaci, ale i v tolik oslavovaném humanismu.

Rozhovor nám usnadňuje pochopit, proč budeme změnu životního stylu v konzumní společnosti tak těžce prosazovat. Je významným příspěvkem k formulaci etiky biosféry.

Boris Merhaut

 

 

Terence McKenna:

Návrat archaismu

Spekulace o psychedelických houbách, Amazonii, virtuální realitě, UFO, evoluci, šamanismu, znovuzrození Bohyně a konci historie. Praha, Maťa a DharmaGaia 1998. 346 stran.

Známý spisovatel Tom Robbins charakterizuje autora, který čtvrt století strávil zkoumáním etnofarmakologického rozměru duchovní přeměny takto: „Vědec, teoretik, výzkumník, snílek, průkopník, fanatik a okouzlující řečník McKenna jako nějaký ontologický krejčí kombinuje vysoce vědecký, byť místy značně originální výklad dějin s ryzím, vizionářským vhledem na konec (20.) století.“ Ne nadarmo ho přátelé nazývají Hurikán Terence: i jim se často zatočila hlava nad originalitou jeho myšlenek. Akademičtí vědátoři se jim brání zuby nehty, ale kdo odloží předsudky, musí připustit, že jeho učení má pragmatický základ, ověřený tisíciletou, archaickou zkušeností lidstva.

McKenna se nepokládá za moderního šamana, ačkoliv popíjel jejich magické nápoje a pokorně se u nich učil. Jeho celoživotní program je „zkoumat realitu v šamanském duchu a šamanskými prostředky“.

Obohacuje různé hraniční obory, např. tanatologii - vědu o umírání: „Smyslem života je seznamovat se s posmrtným tělem, protože jen tak akt umírání nezpůsobí v naší psychické prostorovosti mysli žádný zmatek:“

Je užitečné zdůraznit, že pro ty, kteří si hoví ve slunném světě materialismu a suché racionality tyto eseje nejsou určeny.


 

1 Chvála psychedelik

V rozhovoru s Jay Levinovou pro Los Angeles Weekly McKenna nezapře svůj irský původ. I když navazuje na psychedelické hnutí, založené psychologem Timem Learym, nikdy se s ním osobně nesetkal, nepřejal jeho teorie a nesouhlasil s reklamou v televizi, jak si obliboval šoumen Tim. Zaujaly ho názory mnohem duchovněji založeného spisovatele Aldouse Huxleye. Ve 14 letech jeho „Brány vnímání“ pro něj byly bleskem z čistého nebe. Jako on i Terence odmítá tvrdé drogy i užívání jakýchkoliv drog pro zábavu na způsob sedánek s alkoholem, tolerovanou drogou majoritní společnosti. Terence má sympatie pro transpersonální psychoterapeuty typu Ram Dase či Stana Grofa, kteří se prý snaží interpretovat šamanství v moderním duchu.

Druhý rozhovor pro High Frontiers (Vysoké hranice) řídil Will Noffke. Popisuje etnobotanické výpravy do Amazonie. V džungli Ekvádoru a Kolumbie se Terrence setkal s nápojem ayahuasca, obsahující psychoaktivní DMT - dimethyltriptamin. Tak jako psilocybin DMT probouzí vnitřní rádcovský hlas. Ten popisuje zážitky, které zakusili mystikové William Blake, mistr Eckhart či Sv. Jan z Kříže. Jejich výroky však kněží zcenzurovali.

McKenna dává psychedelickým látkám důležitou roli v evoluci: chápe je jako exohormony, chemické látky přenášející informace, které superorganismus Gáia si zvolila jako katalyzátor k uskutečňování přeměny vědomí na celé planetě. Jedním z takových spouštěčů byl LSD, náhodný objev chemika Alberta Hofmanna ve Švýcarsku. Důležitější než látka sama bylo znovuodhalení obsahu eleusinských mystérií antického Řecka. Psychedelický zážitek nelze redukovat na jungovské kolektivní nevědomí ani na Freudovu chudou představu zásobárny vzpomínek jednot­livce. Pravdu měl William Blake, který pokládal za rozumný kulturní cíl pouštět lidského ducha do hájemství obrazotvornosti. Dnes se to zdá být dosažitelné uvážlivým dávkováním kybernetiky a psychedelik.

Za italské renesance se společenský život točil kolem dovozu koření z Orientu. Terence přichází s originálním nápadem psychedelik čili pejorativně ocejchované halucinogeny překlasifikovat na „koření“ a dostat je tak ze spárů psychiatrů a juristů do pravomoci šéfkuchařů s péčí o duševní zdraví. Je to ve shodě s kulturním historikem Ralphem Metznerem, který chápe nejen námelové alkaloidy, ale i řadu rostlin, pokládaných za posvátné, jako zdroj duchovní síly celé indoevropské civilizace.

 

13 Wassonovi literární předchůdci

Poslední esej vyšla ve sborníku Hledač božských hub, věnovaný památce badatelů v oblasti magických hub Gordonu a Valentině Wassonových. Tento manželský pár v knize Houby, Rusko a dějiny objevil, že slavný autor Alenky v říši divů, Lewis Caroll, musel mít osobní zkušenost s psychoaktivními houbami. Kniha z r. 1865 obsahuje pasáž, jak Alenka sní kousek hub, po nichž se střídavě zmenšuje a zvětšuje. Podobný jev byl popsán etnografy u sibiřských Korjaků po požití mucho­můrky červené (Amanita muscaria).

Vědomí rozšiřující vlastnosti psilocybinových hub objevil v 19. století lékárník a okultista John Uri Lloyd. Širší čtenářskou obec by si zasloužilo dílo Roberta Gravese (1895 - 1985) Potrava kentaurů na téma houby, poezie a mytologie. Autor přednášel anglickou literaturu na univerzitě v Káhiře, kde se seznámil s halucinogenními houbami u súfijských dervišů. V Mexiku pak Wassonovi objevili pro západní civilizaci psilocybin, který u umírajících vymazává strach před smrtí.

Terencovo dílo je branou do platónského světa ideí. Stanou se tryptaminy nástrojem záchrany zbloudilé technické civilizace? Co bude znakem konce lidských dějin? Oppenheimerův a Tellerův atomový hřib, který radioaktivitou na staletí zamořil stratosféru nebo spíše psychedelické houby Gordona Wassona?

Boris Merhaut

 

 

 

Ekologie a etika

Erazim Kohák: Zelená svatozář (Sociologické nakladatelství Praha 1998)

Kniha vychází z přednášek na Filozofické fakultě UK a je koncipována jako základní debata z ekologické filozofie a etiky.

V předmluvě se autor vyjadřuje k soudobému postoji k ekologické problematice dosti kriticky. „Hnutí DUHA shrnuje situaci takto: Zemi postihla globální ekologická krize. Globálně se otepluje, jemná ozonová vrstva je vážně ohrožena, denně vyhyne několik biologických druhů, pralesů ubývá závratným tempem, ubývá obdělané půdy a současně se šíří pouště, narůstá chemické znečištění půdy, vody, ovzduší, zmarňují se jedinečné zásoby neobnovitelných surovin. Ekologická krize má své jasné příčiny. Na straně jedné je to orientace průmyslové civilizace na tzv. rozvoj vyjadřovaný jako ekonomický růst. Z povahy organizace průmyslové ekonomiky vyplývá, že nemůže růst jinak než na úkor přírody. S tím korespondují dnes převládající nezodpovědné životní způsoby, jejichž charakteristickým rysem je snaha a zvyšování osobního hmotného blahobytu doprovázená zbytečnou nadspotřebou a otřesným plýtváním.“

Beránek: Proč je třeba zastavit JE Temelín. Brno 1997 (s. 9)

Dále autor uvádí: „V češtině a ve všech zemích s tradicí autoritářské vlády má slovo ekologie technický význam. Pro řešení problému se ustaví »vědecký řešitelský kolektiv«, který vypracuje teoretický model - a problém je vyřešen. Zbývá jen, aby »strana a vláda« prosadily dosažené řešení. Proto ve všech postkomunistických zemích byly s nadšením přijaty modely systémových teoretiků (Meadowsovi, Weizsäcker) a systémový rozbor Faktor čtyři (Římský klub) slibující: »Dvojnásobný blahobyt - poloviční spotřeba přírodních zdrojů.«“ (s. 9)

Anglosaské a nordické společnosti s vyspělou demokratickou tradicí vědí, že i ten nejlepší teoretický model je marný, pokud ve společnosti chybí politická a občanská vůle k jeho uplatnění. Pokud vnímáme přírodu jako neživou zásobárnu surovin a nekonečné stupňování spotřeby za smysl i úkol lidstva, nebudou nám ani nejlepší teoretická řešení nic platná. Ekologický problém jsme nevyřešili, když technokraté sestaví model udržitelného života. Ten bude vyřešen teprve tehdy, až vznikne občanská a politická vůle k záchraně Země a trvalé udržitelnosti života. Proto v demokratických zemích »ekologie« se jeví především jako otázka toho, co označují jako »ekologickou etiku« a obecněji »ekologickou filozofii«. Proto chci v této knize informovat především o ekologické filozofii a etice.” (s. 10)

 

Co je ekologická etika? Je to soubor zásad a pravidel, která člověku naznačují, jak by se měl chovat ve svém obcování se vším mimolidským světem.” (s. 14)

„Všechny dostupné ukazatele naznačují, že lidstvo svým jednáním drasticky narušuje schopnost biosféry vyrovnávat lidské zásahy a udržovat prostředí vhodné pro lidský druh života. Chováme se podle »kovbojské« etiky. Zajímáme se jen o svá přání a bohorovně se nezajímáme o následky našeho konání.” (s. 16)

„Zdá se, že jsme se nechali přesvědčit, že smyslem života je mít stále víc, že jediným úkolem státu je tomu napomáhat - a že vyšší životní úroveň překlene všechny problémy, které nedokážeme vyřešit.” (s. 17)

„Je ekologie vědou ve smyslu science - stroze pozitivní vědy? I tyto prvky k ní náležejí. Např. výzkumy Jamese Lovelocka důležité pro hodnocení dopadu lidských činností na životaschopnost Země se zakládají na empirické vědě v pozitivistickém smyslu.

Avšak jde i o hlubší bádání o hodnotové soustavě života a lidského pobývání ve společenství všech bytostí. Jde nejen o fakta.

Jde o pochopení místa člověka v kosmu. Nejde jen o to, co je život, nýbrž o to, jaký má smysl, jak jej žít. Jde nejen o to, jak se chováme a jaké má naše chování následky, ale i o to, jak bychom se měli chovat a čeho chceme dosáhnout. I takové bádání je podle evropské kulturní tradice věda - ve smyslu latinského scientia. To je pojetí vědy nikoli jako teoretické zdatnosti, ale jako moudrosti, jako pochopení smyslu života a světa.“ (s. 25)

 

O lidech a (ostatní) přírodě.“ (s. 59 - 104)

„V dřívějších dobách prožívali lidé přírodu jako posvátnou přítomnost, jako partnera i dar, za nějž je třeba děkovat. Všechny tyto tři možnosti mají jedno společné: Příroda, jako soustava všeho života měla pro lidi vlastní hodnotu, zcela nezávislou na lidských potřebách. Byla posvátná, hodná úcty a cenná. Etické požadavky úcty k bližnímu a dobré vůle ve vlastním jednání se proto vztahovaly i na lidské obcování s mimolidským životem čili »přírodou«.

Od těchto způsobů zakoušení přírody se liší prožitek zakoušení přírody výrobců - spotřebitelů, tedy konzumní společnosti. Jde o představu, že jediným smyslem života a takřka morální povinností občana je hromadit a spotřebovávat stále více hmotného majetku. Hovoří se o »epidemii smrtícího nadbytku«. Není to poprvé. Podobnou »epidemií« se vyznačovaly i jiné společnosti v předvečer svého rozpadu, třeba řím­ská ve třetím a čtvrtém století našeho letopočtu. Poprvé je však výbuch žádostivosti privilegovaných na úkor zbídačení většiny skutečně celosvětovým fenoménem!

Posun ke konzumerismu - ke způsobu života, v němž hnacím motorem společnosti přestává být potřeba a stává se jím výroba ne pro uspokojení potřeby, ale pro zisk - představuje zásadní změnu v lidském vnímání celku života. Svět se chápe jen jako zásobárna surovin a člověk jako jednorozměrný spotřebitel. Soudobá výrobní společnost, vázaná velkými investicemi, si nemůže dovolit spokojenost. Musí vyvolávat nespokojenost, vytvářet umělé potřeby. Uvázli jsme na pohyblivých schodech neustále vyšších požadavků. Tak vzniká ekologická krize - nekonečný nárok se dostává do nevyhnutelného střetu s konečným světem.

Narážíme na otázku: Není touha po »víc« sama přirozená? Není, avšak odpovídá podmínkám konzumní společnosti. V převážné většině lidských i zvířecích společen­ství, které žijí v rámci určitého řádu, je pravidlem »dost« spíš než »víc«. Lidé i jiná zvířata přestávají pracovat, když uspokojili svou potřebu. Pak odpočívají nebo si hrají. Chtít stále víc, nesmyslně, bezdůvodně víc, je nepřirozené. Výrobci zboží vynakládají ročně miliardy na reklamu. Jediným účelem je vytvářet nespokojenost, přesvědčovat lidi, že jejich životní naplnění závisí na stále víc. To je nepřirozené. Přirozené je dost.” (s. 62 - 64)

 

ETIKA BÁZNĚ BOŽÍ (s. 65 - 71)

Raný člověk, sběrač, lovec, pastevec, zemědělec nemívá iluze o své důležitosti. Všechno se mu jeví jako dar. Velikou skutečností není on sám, ale příroda, nekonečně mocná, nevyzpytatelná, vzbuzující posvátnou úctu, která se v náboženském chápání jeví jako bázeň boží. Vyjádřeno novodobým pojmoslovím by to byl »teocentrismus«. Jeho základním přesvědčením je, že všechna hodnota se odvíjí od Boha a člověk je jen částí božího stvoření. To je pravděpodobně prvotní „ekologický“ zážitek lidstva.

 

ETIKA VZNEŠENÉHO LIDSTVÍ (s. 71 - 83)

Z náboženských mýtů a věrouky však nevyplývá jen pokora před posvátností přírody - představa, že Bůh povolal člověka k úloze pastýře a poskytl mu možnost harmonického soužití s přírodou, ale i představa, že Bůh učinil člověka pánem a dobyvatelem přírody. Jedna i druhá představa však staví do středu pozornosti ne Boha, ale člověka, ať již jako odpovědného pastýře, či jako dobyvatele. Zkratkovitým pojmoslovím můžeme obě označit jako »antropomorfismus«. Tato »nálepka« je však dvojznačná. Může označovat jak sobecky kořistnický, tak »pastýřsky pečující« postoj člověka k přírodě. Představa, že člověk je zdrojem vší hodnoty vzniká tam, kde se věci jeví jako bezduché, zvířata jako věci, Bůh jako iluze a člověk jako jediný zdroj všeho smyslu a hodnoty. Dochází k tomu v 17. století, kdy hrůza válek vedených ve jménu víry účinně podrývá, co z víry přežilo chamtivost renezanční církve a kdy rodící se technická revoluce vytváří umělý, lidský svět. Vznikají tak podmínky pro antropocentrismus. Z celkového myšlenkového posunu vyvstávají dva myslitelé René Descartes a Immanuel Kant, kteří dávají antropocentrickému pojetí pojmovou formu tím, že vyčleňují rozum z přírody.

Jedním ze směrů antropocentrismu je konzumerismus - představa, že smyslem lidského života je spotřebovávat - mít, ne být - a smyslem společnosti je umožňovat stálé stupňování spotřeby, jímž se vyřeší všechny problémy jak osobního žití, tak i společenského soužití. Konzumerismus vede k závratnému stupňování rozdílu mezi nadbytkem a bídou. Evropa a Amerika (severní) bohatnou a třetí svět se noří hloub a hloub do nepřekonatelné bídy. Blahobyt prvního světa se vykupuje zbídačením třetího světa. Jsou to ony příslovečné »nůžky«, které se rozvírají i uvnitř jednotlivých společností, včetně naší. Nikdo neví, zda stoupající rozpětí skončí revolučním výbuchem fundamentalismu či jiného fanatismu bědných, či zda ekonomické zhroucení třetího světa, o kterém se zmiňuje i finančník George Soros, stáhne první svět sebou. Je těžké si představit, jaké budou následky. Jedno je však jasné: konzumerismus nadspotřebních zemí vytváří hrozivou situaci.

Lidé »nadspotřebního světa« mají nejen morální, ale i sociální důvod místo nevybíravého konzumerismu volit dobrovolnou skromnost.

Avšak i tento pojem je zavádějící. Nejde o skromnost, ale o výběrovou náročnost. Buďme nároční, vybírejme si však v čem. Klaďme vysoké nároky na čistou vodu a čerstvý vzduch, na zdravotnictví a veřejnou dopravu, na radost ze života - a ne na co nejnákladnější hromadění »tretek«. Dobrovolná skromnost není o askezi, je o výběrové náročnosti, o radosti ze života místo radosti z majetku. Važme si ne toho, kdo má víc, ale toho, kdo dovede být stejně šťastný či šťastnější s menším zatížením společnosti či Země.

Problém »dobrovolné skromnosti« není problémem individuálním. Zhasíná-li někdo sebeuvědoměleji světla a žije ve společnosti, která světlem bezúčelně plýtvá, zůstane spotřeba energie »na jeho hlavu« nadměrná. Jde o systémový problém uspořádání společnosti, jež by bylo dlouhodobě slučitelné se zdravím přírody. (Avšak i malá úspora je úspora.)

Zastánci »etiky ušlechtilého lidství« se vyznačují ne tím, že staví člověka do středu dění, ale tím, že jsou přesvědčeni, že teprve člověkem vstupuje do vesmíru rozměr altruismu, schopnost přijetí dlouhodobého zájmu všeho lidstva za vlastní zájem a svoboda a schopnost jednat pro dobro přírody.

Na ničivost konzumerismu poukazuje americký ekologicky orientovaný politik Al Gore. Považuje jej za drogu a říká: „Nesmyslnosti svých životů čelíme tím, že si »jdeme něco koupit«. Jako všichni narkomani obětujeme i my volný čas, lidské vztahy, záliby a i čest a svědomí té jediné potřebě - zajistit si další dávku své drogy - další nákup. Samozřejmě jako u všech drog nás v tom podporují dealeři, prodejci drogy. Utrácejí miliardy, které jim ovšem nahradíme při nákupu, jen aby nás přesvědčili, že je nutné dál a dál konzumovat. Mezi následky patří prudký vzestup duševní a společenské lability, rozvodovost, alkoholismus, narkomanie, záliba v krutosti a fanatismu, nepoctivost a dalekosáhlá vše zžíravá korupce. Tak dnes vypadá americká společnost - a model, jehož každou vzestupnou otáčku považujeme za pokrok.“ (s. 79)

Podle Gora není problém v jednotlivých lidech, nýbrž v celé struktuře civilizace, která je formuje. (Jungův archetyp) Proto je Gore přesvědčen, že nestačí měnit lidi, že je třeba měnit pravidla soužití, vytvářet civilizační strukturu, která by podporovala všechno, co je v lidech zdravé, a zabraňovala tomu, čím se lidé sami ničí.

(To jsou názory někdejšího kandidáta na prezidenta USA, jenž tehdy vlastně ve volbách zvítězil - dostal o půl miliónu více hlasů než Bush. Jak by se asi vyvíjela politika USA, kdyby se byl stal prezidentem?)

 

ETIKA ÚCTY K ŽIVOTU (s. 84 - 92)

Albert Schweitzer formuloval pod názvem »filozofie úcty k životu« filozofický směr - biocentrismus - vycházející z toho, že život sám, život jako takový je zdrojem smyslu a hodnoty. Rozdíl mezi antropocentrickou a biocentrickou etikou je v tom, že na základě antropocentrické etiky můžeme vyvodit jen závazky vůči lidem a jen závazky od lidí odvozené, což evropská etika tradičně považovala za samozřejmé. Z biocentrického pojetí skutečnosti naopak vyplývá, že máme závazky i vůči jiným bytostem - či přesněji i k dobru jiných bytostí, na základě jejich vlastní hodnoty. První biocentrické přesvědčení je, že lidé, »živočichové« poddruhu homo sapiens, jsou rovnoprávnými členy společenství všech bytostí. Druhé biocentrické přesvědčení je, že Země je soustava vzájemných závislostí. Země je život, ne statická věc. (Např. Lovelock - GAIA.) Třetí biocentrické přesvědčení vyžaduje uznání, že každý člen biocentrického společenství má hodnotu svým bytím, jen proto, že je. Každá bytost má svůj vlastní smysl.

Etika úcty k životu je soustavný postoj k životu a světu, jenž vyjadřuje základní rovnoprávnost všeho života - ovšem ne stejnost - nýbrž rovnoprávnost v odlišnosti. Žádná bytost nemá absolutní právo na uspokojení svých přání. Přednostní nárok před životem sice nikdy nemá jiný život, mají jej však podmínky trvale udržitelného života. Každý má právo na život, ne však na nesmrtelnost. Ve středu všeho smyslu a vší hodnoty nejsou jednotlivé životy, nýbrž život jako takový, harmonie všech životů.

 

ETIKA ZEMĚ (s. 92 - 98)

Pojem etika Země pochází z díla ekologického myslitele Aldo Leopolda. V ní nejde již jen o úctu k životu samému, nýbrž o úctu k předpokladům života, k společenství všeho života a k podmínkám jeho udržitelnosti. Země je nepatrnou částečkou nesmírného vesmíru. Lidstvo nabylo schopnost zničit tuto Zemi, kterou sdílí se vším, co jest. Tím nabylo i povinnost omezit svůj nekonečný nárok, aby tuto konečnou Zemi nezničilo. Z dobyvatele biotického společenství se „homo sapiens“ stává jedním z jeho rovnoprávných občanů a je povinován úctou k ostatním členům a ke společenství jako celku. Z toho vyplývá náplň etiky Země: Správné je, co podporuje integritu, stabilitu a krásu vitálního společenství, nesprávné je to, co je narušuje. Předností Leopoldovy etiky Země je - byť obtížné - uznání, že Země je soustava života - a že k životu patří i smrt. Také Albert Schweitzer si toho byl zjevně vědom, snažil se však problém obejít a žil dál s odvěkou usilovnou touhou všeho lidstva vypudit smrt ze života. Leopold dochází k uznání, že bez smrti není života.

 

ETIKA ZÁCHRANNÉHO ČLUNU (s. 98 - 104)

Všechny pokusy o filozofické promyšlení ekologické krize, jimiž jsme se zabývali, sdílejí nevyslovený ochranářský předpoklad: Příroda je v ohrožení, naším úkolem je ji chránit. Co to znamená, o tom se vede diskuse, avšak jednoznačné je, že něco cenného je v ohrožení. Ve vší různosti jsme se stále zabývali etikou ochrany. Baird Callicot však přichází s názorem, že ne život, nýbrž boj, zápolení je pravým smyslem dění a zdrojem všeho dobra - podle Herakleitovy věty: „Válka je matkou všeho.“

S představou, že základním smyslem dění, z něhož se vše odvíjí, je boj, vzniká radikálně odlišná etika označovaná jako etika záchranného člunu.

Vychází z toho, že i ta nejluxusněji vybavená loď má omezenou nosnost. Ani USA nejsou nekonečné a dnes žijí z podstaty, z neobnovitelných zdrojů byť většinou je zatím čerpají z jiných zemí a starají se jen o to, aby se nezpomalovalo stupňování jejich spotřeby.

Řekněme, že americká »loď« má nosnost šedesát osob a pluje na ní padesát. Má tedy ještě určitou rezervu. Avšak ve vodách okolo ní je tři sta tonoucích, kteří zápasí o život. Jak se zachovat? To - a ne úvahy o dlouhodobé udržitelnosti je podle Garretta Hardina - ultrakonzervativního autora útočícího na etiku dobročinnosti z tvrdě neoliberálního stanoviska - skutečná otázka dneška.

Jedna možnost je zachovat se podle křesťanského »milovati bližního svého jako sebe samého« a pomoci všem tonoucím na palubu. Ovšem loď, která unese jen šedesát osob by se pod tři sta padesáti potopila. Zachránění i zachránci by zahynuli. Dokonalá spravedlnost.

Druhá možnost je zachránit koho je možné - tedy deset osob. Tím se sice loď připraví o rezervu, leč budiž. Jenže kterých deset máme vzít - a co řekneme tomu jedenáctému?

Třetí možnost je, že nevezmeme nikoho. Potřebujeme rezervu, chceme zachovat hodnoty kultivovaného soužití pro příští generace. S padesáti na palubě budeme mít šanci. Musíme ovšem loď bránit proti tonoucím a bez váhání rozdrtit klouby ruky, která se chytí obruby lodě. Že je to nespravedlivé? ANO. JE. No a co? Nikde není psáno, že život má být spravedlivý. Ostatně, kdo má citlivé svědomí, může skočit do vody a uvolnit místo někomu méně přecitlivělému. Všechny zachránit nemůžeme. Zachraňme sebe. Z této zásady vychází »etika záchranného člunu«. Je nás příliš mnoho, dělíme se o omezené zdroje. Štědrost povede k tragedii. Proto nepomáhejme nikomu, jen zajistěme, že své výsady užijeme k zachování kulturních hodnot, nejen osobní spotřeby. Pokusy pomáhat jen prodlužují bídu.

Tam, kde tradice nestačí na to, aby lidé omezili svou krátkozrakou chamtivost, je podle Hardina jedinou možností vláda pevné ruky, která by přestala zachraňovat životy a začala zachraňovat ekosystémy. My přírodu nezachráníme, proto nemá smysl, abychom se omezovali, místo abychom užívali. Příroda však ještě může zachránit sama sebe, pokud ji nebudeme zatěžovat nedomyšlenou dobročinností. Vytvořme v privilegovaných zemích enklávu kultivovaného života, abychom ty nejcennější hodnoty, od komorní hudby po vládu zákona, zachovali pro své potomky. K tomu nás zavazují naše výsady - a to naše výsady opravňuje. Pak přenechme zbytek světa jeho katastrofám, aby příroda měla šanci.

Tak tedy zní »etika záchranného člunu«...

K tomu chci dodat: I na té americké, ale i euro-americké lodi s nosností šedesáti osob nepluje jen padesát osob, ale je »zatížena« také spoustou »harampádí« - sloužícího nejen k uspokojování potřeb, ale i k bezuzdnému »hýření« oné padesátky cestujících. Kdyby se tento »balast« hodil do »moře zapomnění«, mohlo by to umožnit záchranu snad i všech tonoucích, aniž by se loď potopila a všichni zahynuli.

Bylo by možné dosáhnout tak »dokonalé spravedlnosti«? Snad ano...

Rostislav Havránek

 


www.unitaria.cz/brno, brno.unitari.net