KNIHY


 

Publikace zde uvedené si můžete objednat v kanceláři Ústředí NSČU.

Z ceny knih vydávaných od roku 2008 poskytuje Unitaria svým členům cca 30% slevu.

 

Nakladatelství Unitaria

Knihy publikované v obcích NSČU

Knihy vydané před rokem 2001

Knihy skladem z jiných vydavatelství

 

 


 

NAKLADATELSTVÍ UNITARIA

 

 

Autor

Titul

Rok vydání

Cena

v Kč

Samojský, Petr

Dobrodružství zvané svatba

Snad každý má nějaký názor na svatební obřad, kterým se spojují životní cesty dvou lidí. Při bližším pohledu zjistíme, že tematika svatby je nesmírně bohatá a dotýká se tak čionak života každého člověka. Inspiraci v knize najdou nejen ti, kteří svatbu chystají, ale i každý, kdo se zamýšlí nad lidským soužitím.V knize autor zúročil své bohaté zkušenosti oddávajícího duchovního a svérázným způsobem je popsal v tematicky laděných kapitolách, například Manželství není ztráta svobody, Osvobození z pověr, Provázek od počasí nebo Soutěž o nejkoženějšíhohosta. Autor knihu nabízí takéjako podporu tvůrčího přístupu k svatbě i životu obecně a názorně ukazuje, jak lze svatební obřad uskutečnit tak, aby přesáhl mantinely formalit občanských a církevních sňatků a vycházel ze života, založení a hodnot snoubenců. Otázka „jak se to musí dělat“ je nahrazena otázkou „jakou svatbu bychom si opravdu přáli“. Svatbu můžeme posuzovat jako přechodový rituál, tradiční zvyk, příležitost k oslavě a nebo prostou formalitu, která potvrdí, co k sobě lidé cítí, ovšem hlavně by měla být dobrodružstvím – událostí, která překračuje obyčejnost všedního dne. Nemusí to být dobrodružství adrenalinového typu, ale prostě smysluplný prožitek. Petr Samojský je unitářským duchovním, stejně jako jeho americký kolega Robert Fulghum, který knihu Dobrodružství zvané svatba uvádí svým „požehnáním“.
 

2015 251
Kolektiv autorů

Požehnáni ohněm: Významné osobnosti unitářské historie
Kniha je sbírkou čtyřiceti životních příběhů lidí z různých dob a různých národností, kteří přímo anebo jen volně patří do tradice unitářství. Společné mají to, že byli pomyslně „požehnáni ohněm“; konfrontovali sami sebe a své ideály s tím, co by bylo pohodlnější, ale podle jejich mínění nesprávnou životní volbou, a následně si vybrali obtížnější cestu. Ne všechny v knize zařazené osobnosti pro své přesvědčení položily život, ale všechny musely překonat samy sebe v situaci, která hrozila určitým nebezpečím a osobními ztrátami. Oheň symbolizující toto ohrožení zde má však ještě druhý význam, můžeme ho vnímat i jako alegorii nadšení, zapálení pro věc, bez něhož si člověk jen stěží dobrovolně vybere méně pohodlnou cestu. Jsou zde zařazeny i mnohé poměrně známé osobnosti, například Thomas Jefferson, Ralph Waldo Emerson, Louisa May Alcottová, Charlotta Garrigue Masaryková či Rabíndranáth Thákur. Soudobé unitářství a univerzalismus staví na náboženské toleranci, respektu k názorům druhého a na individuálním přístupu ke spiritualitě. A i když se unitáři mohou mezi sebou v různých východiscích a přístupech lišit, měla by ji být vždy společná snaha nevnímat případné rozdíly jako překážku k pěstování kladných vztahů mezi lidmi a vědomí, že je to vždy především aplikovaná etika, respektive praktické skutky, jimiž lze vážit opravdovost vlastní duchovní cesty.

 

2015 259

Samojský, Petr

Spiritualita (nejen) pro skeptiky
Nejdůležitějším rysem publikace je autorův důsledně otevřený přístup k lidské spiritualitě a snaha o její co nejširší pojetí. P. Samojský, jenž myšlenkové podklady pro sepsání této knihy shromažďoval v průběhu své dosavadní dvacetileté unitářské duchovenské praxe, hned v úvodu odděluje pojem spiritualita od spojení s jakoukoli konkrétní dobou, kulturou a duchovními, případně náboženskými směry. V takto čisté, obecné podobě pak spiritualitu ukazuje jako fenomén důležitý pro každého člověka – ať se označuje za úplného ateistu, nebo se v menší či větší míře ztotožňuje s nějakou formou víry v Boha. Z takového pojetí vyplývá i další autorův přístup ke spiritualitě: Vnímá ji jako univerzální kvalitu lidského života, a proto také podle jeho přesvědčení nelze u nikoho hodnotit ani měřit úroveň její přítomnosti, či nepřítomnosti. Na takto definovaném základě pak formou čtivých esejí, v nichž nechybí humor ani příběhy ze života, předkládá čtenáři k přemýšlení ucelený a systematicky zpracovaný neotřelý pohled na spiritualitu jako na „výzvu a příležitost k dalšímu krůčku na spirále osobního vývoje, který nekončí, dokud je člověk naživu“. Kniha je uspořádána do dvanácti tematických kapitol, z nichž každá vyjma první (která osvětluje teoretické základy) obsahuje pět svěžích zamyšlení ke konkrétním podnětům a situacím z každodenního života.

 

2014

329,-

Chudková, Jiřina
 

Být sám sebou
Výběr z duchovních promluv plzeňské unitářské kazatelky a někdejší pedagožky Západočeské univerzity. Tato kniha může být inspirací každému, kdo se na své životní cestě odmítá nechat svazovat dogmaty, nařízenými vzorci myšlení či jakýmkoli závazným učením. Jiřina Chudková hledala inspiraci pro svá zamyšlení v nejrůznějších náboženských zdrojích, ale také v umění, kultuře i ve všedních životních situacích, které zažívá každý člověk. Svým postojem k životu se hlásí k odkazu takových osobností, jakými byli nebo jsou Karel Čapek, Albert Schweitzer, Robert Fulghum či 14. tibetský dalajlama.

 

2014 149,-

 

 

Mezinárodní květinová slavnost. Hudba pro sbor, orchestr a varhany.

CD s nahrávkou květinové slavnosti v roce 2012 s původní  hudbou Karla Louly. Při poslechu se neubráníte pocitu cestování v čase, při kterém ochutnáte atmosféru 20. let 20. století, kdy vzniklo české unitářství.

2013 100,-

Čapek, Norbert Fabián

Hledání moderního náboženství. Rané spisy Norberta Fabiána Čapka

Smyslem edice raných spisů N. F. Čapka, zakladatele českého unitářství, pokrokového myslitele a přítele T. G. Masaryka, je zpřístupnit ideový obsah již takřka nedostupných autorových děl. Tři zařazené texty (Úryvky z dějin kaceřovaných křesťanů, Cestou k obrodě a Nová brázda) dokládají, jak značným duchovním vývojem prošel Čapek v první čtvrtině 20. století: Od snahy nalézt ideální, nejčistší esenci křesťanství k založení moderního liberálního náboženského společenství, v němž mají při hledání pravdy a smyslu bytí vedle vroucnosti, lásky a víry podstatné místo i rozumové poznání a kritický přístup.

2013

150,-

Hašpl, Karel Smysl bytí. Přirozená podstata duchovní cesty životem
Tradiční náboženství odpradávna dávala člověku smysl existence. Současný převažující ateismus je však známkou, že prožíváme novou situaci, na kterou nám dřívější duchovní tradice neposkytují dostačující odpovědi. A tak člověk, oddělený od prostředí, jehož byl součástí, ale i od Boha, od něhož se sám úmyslně oddělil, hledá, kam patří, a co dává jeho životu smysl. Každou kapitolu původního textu nově doplňují studijní otázky, témata k zamyšlení a meditace, které jsou podobně otevřené – jsou pouhými příklady toho, jaké může četba vyvolávat otázky, jaká významná témata k zamyšlení mohou v čtenáři vyvstávat a jak se může v meditacích spojovat s tím, co ho přesahuje.
2012 220,-
Pivoňka, Luděk

Unitářství. Spiritualita pro 21. století

V knize je stručně představeno české unitářství, které původně vzešlo z protestantské reformace, dnes je však otevřenou univerzalistickou společností. U založení novodobé Náboženské společnosti českých unitářů stál duchovní Norbert Fabián Čapek, jehož s unitářstvím seznámil T. G. Masaryk, a nepřímo tak přispěl ke zrodu československé Unitarie. Publikace přináší také Čapkův základní životopis a nástin jeho duchovní cesty, přehled unitářských dějin v českých zemích a pojednání o hlavních duchovních zásadách unitářství, mezi něž patří mimo jiné demokracie, tolerance, kritický nadhled, dialog a respekt ke všem světovým duchovním naukám i vědeckým poznatkům. Nechybí ani krátké seznámení s mezinárodní podobou a strukturami tohoto náboženského směru.

2012 49,-
Šárka, Jaroslav Labyrintem světů k ráji srdce
Labyrintem světů k ráji srdce je básnickým eposem Otakara Mikeše (Jaroslav Šárka je pseudonym), který je v unitářských kruzích známý spíše systematickými pracemi z dějin filozofie a vzdělanosti. O svém poetickém díle říká, že ho psal pouze pro potěchu duše a sám nikdy nepřemýšlel o tom, že by je měla číst veřejnost. To by však byla škoda, protože jeho rozsahem útlá reminiscence na slavnou knihu Jana Amose Komenského Labyrint světa a ráj srdce v sobě má, díky tomu, že je vztažena jak k dílu historickému, tak k moderní době, zajímavý náboj i vtip – což jistě ocení nejen unitáři.
2012 110,-
Fišerová, Iva, Samojský, Petr, eds. Víme, že nejsme sami? Tři pilíře unitářské teologie
Tři témata: vztah k Bohu, vztah člověka k sobě samému a vztah člověka k druhým jsou pomyslnými pilíři, na kterých stojí stavba českého unitářství. Kniha vznikla se záměrem vytvořit především studijní, pracovní materiál. Přináší proto podklady ze zdrojů, které jsou jinak skryty v hlubinách archivů, konfrontuje je s otázkami všedního života i duchovní cesty, dává je do vzájemných souvislostí. Má sloužit jako podklad k diskusi, podněcovat uvažování čtenářů, inspirovat k prozkoumání dalších pramenů a literatury, a zejména přispět k připomenutí základní pravdy o životě člověka, že nikdo není sám.
2011 160,-

Unitaria

Na cestu životem

Velikostí drobná brožurka vysvětlující tři základní pilíře českého unitářství (viz kniha Víme že nejsme sami?) v podobenství o třech kamíncích.

2011

--

Čapek, Norbert F., Hašpl, Karel, Šíma, Jaroslav

Tvůrčí náboženství
Tato kniha byla poprvé vydána v roce 1936 a od té doby našla mnohé vděčné čtenáře, kterým otevřela nový způsob nahlížení na základní otázky lidské spirituality z unitářského pohledu. Proto vychází znovu, aktualizovaná a doplněná o přílohu z historických fotografií, která působivě doplňuje představu o době a atmosféře, v nichž kniha vznikala.

2011 160,-
Samojská, Kateřina
Ilustrace: Žižka, Libor
 

Abeceda etiky

Smyslem této knihy je uvést děti do světa etiky, a to pomocí krátkých povídek, ilustrací a shrnujících veršíků. Každé písmeno v abecedě zde zastupuje jeden pojem z oblasti společenského chování, který je vzápětí dětskému čtenáři přiblížen prostřednictvím krátkého příběh, někdy vtipného, jindy z říše dětské fantazie. Milými hrdiny téměř všech povídek jsou děti a také nejrůznější živočichové – od milých domácích kočiček až po třeba trošku nafoukanou zubatku patagonskou. Publikace je zároveň určena i rodičům, kteří ji mohou svým dětem číst a na základě přečteného si s nimi povídat.

2011 190,-

Karel Hašpl

Potřebuje člověk náboženství?

Kniha představuje výbor z článků dr. Karla Hašpla z 30. až 50. let dvacátého století. Objevují se v nich témata jako smysl náboženství, mystika, unitářské principy, náboženská autorita, Absolutno, Ježíš Nazaretský, Starý zákon, Nový zákon, modlitba, zázraky, svátosti, církev a posmrtný život. I když texty popisují unitářství ve všech možných souvislostech, není možné je chápat jako sbírku unitářských dogmat. Úkolem unitářských duchovních nikdy nebylo myšlenkově svazovat, ale duchovně inspirovat. A to se Karlu Hašplovi zcela jistě podařilo.

2011 200,-

Samojský, Petr

Krásně je žít

Základ této knihy tvoří soubor deseti vybraných původních českých unitářských písní, doplněný CD s jejich autentickými archivními nahrávkami. Milým bonusem, který jistě potěší duši každého příznivce českého unitářství, je zvukový záznam krátkého zamyšlení předneseného samotným N. F. Čapkem. Ve všech ohledech tak lze tuto malou vázanou připomínku pozitivní duchovní atmosféry unitářů první republiky doporučit jako výborný dárek.

 

2011

204,-

Mikeš, Otakar

Náboženství moudrosti

Originální pokus Ing. Dr. Otakara Mikeše, DrSc., o nový pohled na základní náboženské otázky pod zorným úhlem nejmodernějších vědeckých poznatků a vývoje soudobé společnosti. Čtenáři, kteří mají zájem o postmoderní teologickou práci oproštěnou od staletých předsudků a vyčpělých náboženských bajek, jsou na správné adrese...

 

2011

169,-

Špale, Drahoň

Nárys dějin unitářství

Drahomil Špale se pustil do badatelské práce v oblasti, která se mnoha jiným nezdála dostatečně úrodná. Chtěl prokázat, že tradice českého unitářství má pevné kořeny hluboko v historii. Zdařilo se mu to na výbornou a české unitářství, jež bylo formálně ustaveno v roce 1922, tak získalo první a pozoruhodný přehled historických souvislostí své minulosti. Tato kniha je nezbytnou pro kohokoliv, kdo se chce o české unitářské tradici dozvědět více, ale i pro každého, kdo chce porozumět pozitivnímu vlivu, jaký unitářství mělo na vývoj duchovního myšlení v naší zemi.

2011

170,-

Čapek, Norbert Fabián

Myšlenky

Výbor z duchovních promluv, článků a přednášek dr. N. F. Čapka. Vkusně zpracováno, s atraktivní obálkou od Jiřího Kloboučníka, vhodné i jako dárek.

Pro členy NSČU a na vybraných akcích pořádaných NSČU je tato kniha prodávána se slevou, za 60 Kč.

2010

150,-

Samojský, Petr a Fišerová, Iva

Na pobřeží Oceánu Pravdy

Kniha z pera unitářských duchovních Petra Samojského a Ivy Fišerové o ideových principech českého unitářství a duchovní cestě unitářů.

Pro členy NSČU a na vybraných akcích pořádaných NSČU je tato kniha prodávána se slevou, za 80 Kč.

2010

95,-

Krpejš Jaroslav, Krpejšová Jaroslava, ed.

Unitářské meditace

Výběr z unitářských meditací a krátkých duchovních zamyšlení různých autorů, který provedli členové Obce unitářů v Plzni. Autoři: N. F. Čapek, Karel Hašpl, František Lexa, Miloš Mikota aj. 2. vydání. Velmi vhodné i jako dárek.

 

2009

70,-

Samojský, Petr

Věříme v Boha jednoho

Sbírka unitářských vtipů ilustrující různá zákoutí a úskalí svobodomyslné duchovní cesty, nahlížených z perspektivy nadvěcnosti.

2004

-- 

Samojský, Petr

Unitářství v otázkách a odpovědích

Spisek odpovídající srozumitelnou formou otázek a odpovědí nejčastěji kladené otázky týkající se unitářů, unitářské víry a unitářského přístupu k životu a náboženství.

2004

-- 

Samojský, Petr

Unitářství jako cesta

Brožura vysvětlující základní hodnoty a kvality unitářství originálním stylem: postupně jednou větou, jedním odstavcem, jednou kapitolou, a konečně deseti výstižnými kapitolami.

 

2003

-- 

 

 


 

KNIHY PUBLIKOVANÉ V OBCÍCH NSČU

 

 

Autor

Titul

Rok vydání

Cena

Radovan Lovčí
 
Životní příběh Olympie Brownové
V knize jsou popsány osudy jedné z historicky prvních žen-duchovních v USA i ve světě, Rev. Olympie Brownové (1835–1926), která byla navíc známou americkou bojovnicí za lidská práva, volební právo žen a dlouholetou oponentkou prezidenta Woodrowa Wilsona.
2015 99,-

Do sborníku přispěli:

Petr Samojský, Anna Hogenová, František Mikeš, Anežka Šubrová, Pavol Bargár.

Neviditelné inspirace: Sborník z konference Význam spirituality v lidské tvořivosti

Tvorba se zdaleka netýká jen umění a řemesel, je ze své podstaty obsažena v každé činnosti, na níž člověku záleží, kterou nedělá jen mechanicky. Autoři této publikace zacházejí ještě dál a ukazují, že v každé takové činnosti je potenciálně přítomná i spiritualita, tedy duchovní rozměr. Spiritualita v tomto pojetí může být člověku nepřetržitou neviditelnou inspirací na cestě k harmonickému a zodpovědnému bytí, záleží jen na tom, do jaké míry ji jsme schopni a ochotni vnímat.
Ve sborníku je představeno šest z neomezeného množství přístupů k této „neviditelné inspiraci“: Z obecného hlediska se spiritualitě a chápání lidské duše věnuje Petr Samojský, filozoficky ji pojímá Anna Hogenová, vztahy spirituality a vědy zkoumá František Mikeš, význam ve výchově a vzdělávání představuje Anežka Šubrová a z perspektivy dokumentu Světové rady církví Tvořivá energie pro život v plnosti se jí zabývá Pavol Bargár. Téma lidské spirituality je tím otevíráno z méně tradičních úhlů pohledu a vybízí k hledání dalších.

 

2014

159,-

Do sborníku přispěli: Dagmar Blümlová, Václav Cílek, Anna Hogenová, Petr Juřina, Michal Kohout, Karel Stibral, Jiří Zemánek. Vnímání krajiny. Sborník z konference krajina jako duchovní dědictví
Kniha je souborem sedmi příspěvků, jež zazněly na stejnojmenné konferenci konané 12. května 2012 v Praze. Krajina je v nich představena jako fenomén zajímavý pro mnohé obory: filozofii, archeologii, estetiku i přírodní vědy, a zároveň jako nevyčerpatelný zdroj umělecké inspirace. Nechybí ani představení jednoho ze současných amerických ekologických přístupů ke krajině: objevování důležitosti takového způsobu vnímání krajiny a předávání zkušeností s ní, který je typický pro animistické kultury přírodních národů, jež se rozvíjely bez jakéhokoliv systému písma. Pro členy NSČU a na vybraných akcích je tato kniha prodávána s 30% slevou.
2012 160,-
Henry David Thoreau
Překlad: Lenka Štěpáníková
Esence života. Výběr z poezie
Kniha obsahuje dvacet šest básní známého amerického spisovatele, myslitele a znalce přírody H. D. Thoreaua, a to jak v anglickém originále, tak v českém překladu. Ačkoli Thoreauovo prozaické dílo je u nás poměrně známé, jeho poezie vychází v českém jazyce poprvé. Na dobu svého vzniku (polovina 19. století) překvapuje velmi moderním přístupem k životu v souladu s přírodou, s úctou k ní. Básně lze vnímat také jako velmi autentický doklad Thoreauovy originální duchovní cesty, která je dodnes inspirativní a v rámci vývoje dějin filozofie i náboženství byla důležitým zdrojem nových myšlenkových vlivů. Pro členy NSČU a na vybraných akcích je tato kniha prodávána s 30% slevou.
2012 170,-

Petr Samojský

Krajina jako duchovní dědictví
Kniha je souborem několika zamyšlení o významu krajiny pro lidskou společnost na začátku třetího tisíciletí a vznikla v rámci stejnojmenného dvouletého kulturního projektu pořádaného Obcí širšího společenství českých unitářů. Krajina je svým způsobem nositelkou duše člověka, jeho vnějším domovem, respektive domovem jeho domova, a proto je také velmi důležité, jak se člověk ke krajině staví. Pro členy NSČU a na vybraných akcích je tato kniha prodávána s 30% slevou.

2011

100,-

 

 


 

KNIHY VYDANÉ PŘED ROKEM 2001

 

 

Autor

Titul

Rok vydání

Cena

Brunton, Paul

Perspektivy I.

Jedno z předních děl světoznámého filozofa a duchovního učitele Paula Bruntona (1898–1981), který má řadu přímých i nepřímých žáků také mezi občany českých zemí, včetně českých unitářů.

1991

36,-

Brunton, Paul

Perspektivy II.

Jedno z předních děl světoznámého filozofa a duchovního učitele Paula Bruntona (1898–1981), který má řadu přímých i nepřímých žáků také mezi občany českých zemí, včetně českých unitářů.

1992

36,-

Kolmaš, Josef (překl.)

Nangsa Obum mysterium

Stará tibetská legenda, přeložená a komentovaná předním českým tibetologem dr. Josefem Kolmašem, s ilustracemi Jaromíra Skřivánka.

1993

36,-

Kutina, Jiří (překl.)

Šiensanský mudrc

Unikátní a nadčasové dílo, které čtenářům přiblíží hloubku staré čínské filozofie.

1992

30,-

Lawrence, Skarnitzl

Praxe provádění přítomnosti boží

Respektované dílo z oboru křesťanské mystické literatury z pera karmelitánského mnicha Lawrence (1614–1691) je nadčasovým a dodnes ceněným spisem, který se svého času těšil popularitě též u některých členů rodiny Masarykovy. K vydání připravil a text do češtiny přeložil přední český znalec mystiky a spisovatel dr. Rudolf Skarnitzl.

 

1990

24,-

Pataňdžali, Šrí

Aforismy o józe

Ekologie lidské mysli a ducha, tak by se dala nazvat knížka jógového mistra Šrí Pataňdžáliho. Přeložil, ilustroval a předmluvu napsal Jaromír Skřivánek, který svou celoživotní tvorbu zasvětil indické kultuře.

1993

36,-

Tvrdek, Petr

N. F. Čapek - Život a dílo

Životopis unitářského duchovního, spisovatele, novináře a psychologa dr. Norberta Fabiána Čapka (1870–1942), který se na počátku 20. stol. z podnětu manželů Masarykových seznámil s unitářstvím a později v českých zemích založil unitářskou společnost.

 

1995

36,-

Tvrdek, Petr

N. F. Čapek - His Life And Work

Biography of the Czech Unitarian minister, author, journalist and psychologist dr. Norbert Fabian Capek (1870–1942), who learned about Unitarianism from the Masaryk's family, and later founded the Unitarian denomination in Czechoslovakia.

1995

120,-

Wolf, Josef

J. A. Komenský

Stručný a výstižný životopis předního českého humanisty, teologa, pedagoga a myslitele J. A. Komenského. Sepsal univerzitní učitel, antropolog, religionista a autor řady respektovaných knižních titulů dr. Josef Wolf.

1992

10,-

 

 


 

 

KNIHY SKLADEM Z JINÝCH VYDAVATELSTVÍ

 

 

Autor

Název

Vydal

Rok vydání

Cena

Bardon, František

Klíč k opravdové kabale

Chvojka

1998

168,-

Bardon, František

Praxe magické evokace

Chvojka

1998

300,-

Bardon, František

Brána k opravdovému zasvěcení

Chvojka

1998

174,-

Bardon, František

Frabáto

Chvojka

1998

120,-

Dostál, Jan

Tři kapitoly o Komenském

Ioanes

-

36,-

Hnilica, Jan

Zvláštní léčebné metody

Eminent

1993

30,-

Mikula

Alšův snář - obrázkový egyptsko prusko chaldejský

Mikula

-

 

132,-

Nový, Robert

Tattvaskop (sešitek)

Nový

1995

10,-

Nový, Robert

tattvická astrologie (brožovaná)

Onyx

1997

48,-

Nový, Robert

Tattvická astrologie (vázaná)

Onyx

1997

120,-

Nový, Robert

Ztracený chrám šedesátičtyř bohyň

Nový

-

15,-

Pammrová, Anna

Antieva

Pammrová

1997

36,-

Parkerová, Elsa

Astrologie a její upotřebení v životě

Schneider

1996

228,-

Polák, Stanislav

T. G. Masaryk - Obrazem a slovem

Masarykův ústav

2000

240,-

Steiner, Rudolf

Tajná věda v nástinu

Ioanes

1997

180,-

Vacek, Jiří

Rámagíta a Ribhugíta

Vacek

1992

30,-

Vacek, Jiří

Mantra jóga, o mistrovství a žákovství

Vacek

1994

72,-

Vacek, Jiří

Zázraky meditace I.

Vacek

1998

120,-

Vacek, Jiří

Základy jógy a mystiky II.

Vacek

1995

156,-

Vacek, Jiří

Džňána jóga

Vacek

1994

60,-

Vacek, Jiří

Dokonalá jóga

Vacek

1996

72,-

Vacek, Jiří

Stezka k nejvyšší skutečnosti

Vacek

1996

78,-

Vacek, Jiří

Rozhovory s Mahárišim II.

Vacek

1998

156,-

Vacek, Jiří

Rozhovory s Mahárišim III.

Vacek

1999

156,-

Vacek, Jiří

O bibli a jejím učení IV. odhalení tajemství bible

Vacek

1998

90,-

Vacek, Jiří

O bibli a jejím učení V. vzkříšení Krista v nás

Vacek

1999

96,-

Vacek, Jiří

Oblak nevědění - O meditaci na Boha

Vacek

1999

96,-

Zpět na publikace