NSČU a ústředí

Náboženská společnost českých unitářů je samostatná, správně i duchovně nezávislá právnická osoba. Organizační uspořádání a působení NSČU jsou demokratické. V čele společnosti jsou orgány složené ze zástupců jednotlivých obcí. Nejvyšším orgánem NSČU je sněm NSČU. Výkonným orgánem je ústřední správní sbor NSČU. Statutárním orgánem NSČU je předseda ústředního správního sboru NSČU volený sněmem.
 
předsedkyně ústředního správního sboru NSČU pro období 2019-2021
PhDr. Kristýna Ledererová Kolajová (OŠS)
Karlova 8, 110 00 Praha 1
tel: 603 789 838
e-mail: kristyna-ledererova@unitaria.cz
místopředseda ústředního správního sboru NSČU pro období 2019-2021
Ing. Ondřej Svatoš (POU)
 
Ústředí NSČU slouží k zajišťování činnosti NSČU. Skládá se z oddělení provozní správy a oddělení duchovní správy.

oddělení provozní správy
vedoucí tajemnice
Lucie Hrabánková
e-mail: lucie-hrabankova@unitaria.cz
tel.: 731 522 727
 
oddělení duchovní správy
předseda sboru duchovních pro rok 2021
Rev. Dr. Petr Samojský (POU)
e-mail: samojsky@unitaria.cz

Další orgány na centrální úrovni:
 
Ústřední správní sbor pracuje aktuálně ve složení:
Kristýna Ledererová Kolajová (OŠS, předsedkyně), Štěpán Mairovský (POU, místopředseda), Zuzana Dussel Jurgens (IUCP), Petra Zelená (OUT), Lena Jurgens (IUCP), Michal Kohout (POU), Ondřej Svatoš (POU), Libor Mikš (OUO), Marcela Prajzlerová (LOU), Luděk Pivoňka (OUP), Pavel Sedlák (OUB), Miloš Mášik (OŠS), Dana Janoušková (LOU).
 
KRISTÝNA LEDEREROVÁ KOLAJOVÁ (předsedkyně ÚSS)
 
Pochází ze šumavského pohraničí. To ovlivnilo její pohled na svět, potřebu samoty a kontaktu s přírodou. Vystudovala kulturní historii se zaměřením na redaktorskou práci a památkovou péči. Ve vedení organizace působí pět let. Kromě toho ji zajímají dějiny unitářství a programy s přesahem do oblasti kultury a ekologie. Má rodinu, dvě děti, a k tomu se snaží příliš nešidit ani své neunitářské zájmy.
 
Co pro mne znamená unitářství?
„V osobní spiritualitě pro mne ideálně propojuje význam vzdělávání se s důležitostí prožitku i citu a svobodný tvůrčí přístup k víře s respektem k řádu společenství včetně přijetí spoluzodpovědnosti za něj. Stejně podstatné je pro mne i samotné společenství. Mám za to, že víra člověka se naplňuje hlavně tím, jak dokáže být užitečný světu, dávat ostatním a jak se učí správně brát od nich. K tomu je aktivní, dynamické společenství nezbytné. V unitářství jsem tohle našla. Včetně toho, že věci často nejsou růžové a ideální a každý se tím musíme nějak vyrovnávat.To ale patří k životu, z mého pohledu i k tomu duchovnímu.“
   
 
   
   
       
ONDŘEJ SVATOŠ
 
Bakalářský titul získal na VŠ finanční a správní, inženýrský na ekonomické fakultě ČZU. Více než ekonomické zaměření ho lákala tvůrčí práce, a z toho důvodu se stal kameramanem na volné noze. Je předsedou SJV. Ve volném čase rád chodí do Unitarie, zabývá se seberozvojem a hraje nohejbal.
 
Co pro mě znamená unitářství?
„Unitářství pro mě znamená možnost rozvoje. Nemusím se ohlížet na to, co někdo řekl nebo co je někde napsáno, ale zároveň můžu. Tato svoboda v duchovním vývoji je pro mě důležitá.“
 
   
       
       
LENA JURGENS
 
Narodila se na Aljašce, ale většinu života žila u Seattlu ve státě Washington. Její matka je Češka a otec Američan. V devatenácti letech se přestěhovala do Prahy, kde studovala psychologii na University of New York in Prague, poté Sociální práci na Univerzitě Leicester ve Velké Británii. Dlouhodobě vyučuje angličtinu a pracuje jako asistentka ve firmě poskytující finanční poradenství. Ráda čte, cestuje, chodí do kina nebo divadla a setkává se s přáteli.
 
Co pro mě znamená unitářství?
„Unitaria pro mě znamená hlavně toleranci a otevřenost, příjemnou společnost a přemýšlení o hlubokých otázkách.“
   
       
ZUZANA DUSSEL JURGENS
 
Narodila se v Praze, kde vystudovala VŠE. V roce 1981 odešla do USA, žila na Aljašce a poté v Seattlu, ve státu Washington. V roce 2000 se vrátila do České republiky. Pracuje jako překladatelka. Má tři dcery. K unitářství se dostala přes svého otce Miroslava Nováka, který je dlouholetým unitářem. 
 
Co pro mě znamená unitářství?
„Unitářství pro mne znamená především toleranci.“
   
       
MICHAL KOHOUT
 
Architekt a vysokoškolský profesor, vedoucí Ústavu nauky o budovách Fakulty architektury ČVUT, kde garantuje výukový cyklus o bydlení a vede ateliér. Je autorem a spoluautorem více než třiceti realizovaných staveb, z nichž mnohé byly oceněny na přehlídkách české i mezinárodní architektury. Autorsky a editorsky se podílel na řadě knih a článků o moderní české architektuře a teorii vystavěného prostředí. Unitářem je od roku 2010, šest let působil jako předseda Pražské unitářské obce, nyní je ředitelem Unitářské Akademie. Aktivně se účastní unitářských akcí, seminářů, expedic jako účastník i jako organizátor. Praktikuje vipassanu.
 
Co pro mne znamená unitářství?
„Unitářství je pro mě žitou spiritualitou.“
   
       
PETRA ZELENÁ
 
cv
 
Co pro mě znamená unitářství?
„“
   
       
ŠTĚPÁN MAIROVSKÝ (místopředseda ÚSS)

Vystudoval Politologii na FF UK v Praze, Politologii a Psychologii na FSS MU v Brně a Veřejnou a sociální politiku na FSV UK. Aktuálně studuje ještě Právnickou fakultu na UK v Praze. Pracuje jako státní úředník na Ministerstvu financí v odboru daňové legislativy. Unitářem je již od roku 2005. Mezi jeho záliby patří cestování, turistika, ekologie, historie, jóga, četba, hudba, divadlo, diskuze s přáteli a posezení u dobré kávy nebo čaje.
 
Co pro mě znamená unitářství?
„Osobně tradici a společenství lidí, které vytvářejí můj pomyslný duchovní domov, kde nacházím inspiraci a prostor pro sdílení mé osobní spirituality, ať už je to spiritualita liberálně křesťanská jako v dobách, kdy jsem do Unitarie přišel, synkretická, humanistická nebo řečeno s N. F. Čapkem racionálně mystická (a vlastně neteistická) jako v letech pozdějších. Stejně jako ve skutečném domově je i Unitarie místem, kde člověk vedle příjemných chvil zažívá i chvíle méně příjemné, ale kam se vždy rád vrací a kde vždy může „spočinout v pokojíku náboženství svého."
   
       
LIBOR MIKŠ
 
Má vysokoškolské vzdělání technického směru. I přesto ho od mládí zajímali dějiny a filozofie. Také ho velmi oslovila psychologie. Pročetl množství esoterické literatury, a to ho mimo jiné přivedlo i k dílu N. F. Čapka. Nejvíce ho inspirovalo dílo Nálada a její vědomé tvoření. Následně se již přibližně v roce 2007 prostřednictvím Brněnské obce postupně seznamoval s unitářstvím. Poté začal budovat místní skupinu a následně unitářskou obec v Ostravě, kde v současné době působí jako neordinovaný duchovní.
 
Co pro mne znamená unitářství?
„Unitářství pro mne představuje platformu pro sdílení poznatků a prožitků na cestě svobodného duchovního rozvoje nezatíženého dogmaty a předsudky.“
   
       
       
LUDĚK PIVOŇKA
 
Absolvoval střední průmyslovou školu strojní, následně Husitskou teologickou fakultu. V roce 1994 začal pracoval jako husitský duchovní v Českých Budějovicích. O pět let později nastoupil jako unitářský duchovní do plzeňské obce, kde působí dodnes. S přestávkami byl také ústřední duchovní NSČU.

Co pro mě znamená unitářství?
„Unitářství je pro mne svobodomyslná duchovní cesta, na které se mohu tvůrčím způsobem duchovně rozvíjet, a díky tomu mít i větší radost ze života.“
   
       
       
MILOŠ MÁŠIK
 
CV
 
Co pro mě znamená unitářství?
„“
   
       
PAVEL SEDLÁK
 
Po shlédnutí televizního cyklu Paměti mystika o Eduardu Tomášovi začal usilovat o vědomou duchovní cestu a od roku 2003 začal docházet do brněnské Unitarie. V současnosti pomáhá reverendce Jarmile Plotěné ve funkci předsedy vést brněnskou obec. Je mu blízká syntéza křesťanství a východních směrů, kterou reprezentovala Míla Tomášová. Na začátku roku 2011 byl součástí pěveckého sboru v Indii v Sai Bábově ášramu v Puttaparthi a je členem charitativní hudební skupiny Musica Regina.
 
Co pro mě znamená unitářství?
„Na světské úrovni jde o utopický pokus o svobodomyslné náboženství, na duchovní úrovni by mělo jít o cestu k Jednotě (ve smyslu motta rumunských unitářů "Solius Dei"). Prakticky by si měli být unitáři vědomi, že si vlastně každý vytváří "své" náboženství (de facto to stejně jinak nejde). Každý jde životem sám za sebe, hloupý, kdo slepě věří "jediné správné" mapě Cesty, a třeba ještě zastaralé. Tím spíše, že je to cesta krajinou vlastní duše.“
   
       
MARCELA PRAJZLEROVÁ
 
CV
 
Co pro mě znamená unitářství?
„“
   
       
DANA JANOUŠKOVÁ
 
CV
 
Co pro mě znamená unitářství?
„“
 

   
       
 
Při ústředním správním sboru působí tyto pracovní komise:
Komise pro správu nemovitostí: Michal Kohout (předseda, POU), Kateřina Samojská (POU), Ondřej Svatoš (POU).
Komise pro koncepci rozvoje NSČU: Kristýna Ledererová Kolajová (předsedkyně bez hlasovacího práva), Michal Kohout (POU), Libor Mikš (OUO), Dagmar Konstatská (LOU), Luděk Pivoňka (OUP), Zuzana Dussel Jurgens (IUCP), Vlastimil Krejčí (OUT),Pavel Sedlák (OUB), Petr Samojský (OŠS).
Komise pro úpravu vnitřních předpisů: Petr Samojský (předseda, OŠS), Štěpán Mairovský (POU), Luděk Pivoňka (OUP), Marek Zalubil (OUB), Vlastimil Krejčí (OUT), Libor Mikš (OUO), Zuzana Jurgens (IUCP), Dagmar Konstatská (LOU).
Ediční rada: Kristýna Ledererová Kolajová (OŠS), Jana Tichá (POU), Petr Samojský (OŠS).
 
Kontrolním orgánem NSČU je dozorčí rada. Aktuálně pracuje ve složení:
Miloš Hlávka (předseda, OŠS), Jana Tichá (POU), Zbyněk Vašíček (OUB), Eva Nejedlová (LOU), Dagmar Juchelková (OUO) a Milada Baborovská (OUP).
 
Sněmovní komise pracuje aktuálně ve složení:
Jan Šrajer (předseda, LOU), Jana Rašková (místopředsedkyně, OUT), Lucie Hrabánková (OŠS), Libuše Volfová (OUP), Melanie Nováková (POU), Anna Vachudová (OUB), Zuzana Jurgens (IUCP), Jaroslav Vlček (OUO).

 

© 2005 - 2016 NSČU