cena ČAPKA - oceněné osobnosti

Ve stém roce existence naší organizace založila NSČU ocenění ČAPKA, které je každoročně udělováno u příležitosti slavnosti Sdílení světla osobnostem se zásluhami o rozvoj českého unitářství a za jednání v duchu principů, k jejichž naplňování jsme se zavázali.Chceme rok co rok hledat a vyzdvihovat inspirativní osobnosti mezi námi. Na jejich výběru se aktivně podílejí naše obce i jednotliví členové.
 
Ocenění v roce 2023
 
osobnost českého unitářství
 
Květa Adamovičová
Květa je „služebně“ nejstarší unitářkou v celé NSČU. Narodila se 12. 7. 1929 a unitářkouse stala již krátce po narození, kdy ji do života přivítal Dr. Čapek tím, že na ni položil květinu. Její rodiče byli unitáři, po svatbě v roce 1924 se stali členy Svobodného bratrství, oddával je bratr Hašpl. Žili v Roztokách u Prahy. Květa navštěvovala unitářskou nedělní školu, po roce 1945 se pravidelně a aktivně účastnila setkávání unitářské mládeže. Již v tu dobu pracovala na pražském magistrátu a studovala angličtinu. Květa také umí dobře německy a francouzsky. V roce 1947 se zúčastnila setkání se skupinou mladých amerických unitářů, kde mimo jiné zajišťovala tlumočení z angličtiny. Asi třicet amerických a třicet českých mladých unitářů se tehdy na měsíc potkalo v Hradci nad Moravicí při dvoutýdenní brigádě v lesích. V roce 1949 se provdala a až do roku 2012 měla unitářskou pauzu zejména kvůli rodině. V roce 2012 se vrátila. Pravidelně se účastní nedělních shromáždění a pomáhá v jejich rámci například při přípravě občerstvení. Do Unitarie chodí také pravidelně se svými přítelkyněmi každý týden cvičit. Ráda vzpomíná a vypráví o unitářské historii a nejen o Dr. Čapkovi a Hašplovi.

osobnost českého unitářství in memoriam

Drahomil Špale

Narodil se 14. prosince 1931 v Praze, rodina střídavě bydlela i v Peci, Špindlerově Mlýně a Harrachově. Do Prahy se natrvalo přestěhovali, když bylo Drahoňovi pět let. Maturoval v roce 1951 a toužil po studiu medicíny. Zabránilo mu v tom podlomené zdraví. Tehdy se rozhodl, že bude unitářským duchovním. Nastoupil na Československou bohosloveckou fakultu, kterou dokončil roku 1955 diplomovou prací na tehdejší dobu velmi pečlivou a dodnes nepřekonanou, věnovanou kořenům českého unitářství. (Před několika lety byla vydána knižně.) Od 1. července téhož roku se stal pomocným duchovním v unitářské obci na Vinohradech, pod vedením Václava Rubeše. Ordinován byl 20. listopadu 1955 a od 1. března pověřen službou duchovního správce v Brně. Bohužel velmi brzy zemřel: 23. září 1957 na srdeční chorobu. Bylo mu 25 let. V létě podnikl několikadenní výlet ve Vysokých Tatrách, po němž se mu objevila voda na plicích. Následovala neúspěšná nemocniční léčba, nemoci podlehl. Ovšem i tak po sobě zanechal za osm měsíců služby v Praze a osmnáct v Brně zhruba osmdesát promluv a trvalou stopu v naší historii. V Brně začal rozvíjet na úterních shromážděních velmi zajímavé rozpravy o některých filozoficko-náboženských otázkách, které měly velikou návštěvnost.

osobnost se zásluhami o rozvoj českého unitářství

Nicole Kirk

Nicole Kirk je historička, ordinovaná duchovní (1999) a profesorka a členka vedení fakulty Meadville Lombard Theological School. Předtím sloužila osm let jako duchovní ve sboru v Kirtland východně od Clevelandu ve státě Ohio. Mezi její badatelské zájmy patří náboženství, obchod, technologie a materiální kultura v devatenáctém a počátku dvacátého století. Je autorkou knihy Wanamaker's Temple: The Business of Religion in a Iconic Department Store (New York University Press, 2018), zkoumá, jak a proč John Wanamaker, obchodní magnát, ve svém obchodě ve Filadelfii prolnul obchod a náboženství a zkoumá vztahy mezi náboženstvím, obchodem a městským životem na konci devatenáctého a počátku dvacátého století a osvětluje, jak se nečekaným a veřejným způsobem spojovaly. Patřila k editorskému týmu, který připravil k vydání dvousvazkovou sbírku primárních dokumentů Historie unitářství a univerzalismu v dokumentech (A Documentary History of Unitarian Universalism, Skinner House Press, 2017.

osobnost se zásluhami o rozvoj českého unitářství in memoriam

Charlotta Garrigue Masaryková

Narodila se v Brooklynu v americkém New Yorku, v osmnácti letech odjela do Německa studovat hru na klavír. Tam se také roku 1876 seznámila s Tomášem Masarykem. Zasnoubili se a v březnu 1878 uzavřeli v New Yorku unitářský sňatek. V roce 1881 se manželé přestěhovali do Prahy a Charlotte se záhy začala angažovat v ženském hnutí, v roce 1882 se jako první cizinka stala členkou Náprstkova Amerického klubu dam, působila také v ženské sekci Sokola. Po vypuknutí války odjel Masaryk s dcerou Olgou do USA a Charlotte Masaryková zůstala s třemi dětmi v rakousko-uherské Praze, to už se u ní projevovalo nervové onemocnění. Jejímu zdraví rozhodně nepřispělo zatčení a téměř roční věznění dcery Alice. Trpěla srdeční slabostí, prohloubily se také její celoživotní deprese. Zemřela 13. května 1923 v Lánech.
Charlotte byla od narození unitářka. K této víře ji přivedla maminka Charlotte Lydia Whitingová. Ta byla kromě toho nadšená příznivkyně transcendentalismu, psala si s Ralphem Waldo Emersonem a byla v kontaktu i s účastníky tak trochu experimentálního společenství žijícího a pracujícího na Brookově farmě, který byl s transcendentalismem osobnostmi i ideově propojen. Se svou vírou Charlotte záhy seznámila i manžela a T. G. Masaryka unitářství velmi oslovilo. Právě pod Masarykovým vlivem se k němu, jak známo, pak dostal i N. F. Čapek…

 
Ocenění v roce 2022
 
osobnost českého unitářství in memoriam
Jaroslav Stahl
Narodil se v Orlických horách v září 1872, ovšem kvůli práci se přestěhoval do Prahy, kde se roku 1923 poznal s Čapkem. Za člena Svobodného bratrství se přihlásil 1925, ale zapojovat se do vedení jako vysoký ministerský úředník nemohl, a to až do roku 1934, kdy šel do výslužby. V době hospodářské krize se velmi se zasadil o záchranu domů v Karlově a Anenské. Poté, co Čapka zatkli, nebál se převzít vedení časopisu Cesty a cíle a později vedl i Cesty světla, až do jejich zániku v roce 1951. A když několik měsíců poté odstoupil tehdejší předseda ÚSS Emanuel Jirák, nebylo Jaroslavu Stahlovi zatěžko ujmout v této nebezpečné době se i předsednictví NSČU. Zemřel 30. dubna 1955.

osobnost českého unitářství
Ladislav Pivec
Dlouholetý člen NSČU, který začal navštěvovat Unitarii již ve svém dětském věku a zažil významné unitářské osobnosti jako např. N. F. Čapka a K. Hašpla. Mezi lety 1994-2005 působil jako předseda správního sboru NSČU. V roce 1995 se stal sekretářem Akademického hodnotitelského grémia v Kanceláři Akademie věd ČR a vedoucím pracovníkem kongresové skupiny sekretariátu zahraničního odboru. Pro české unitáře složil hudbu nebo napsal slova k více než třem desítkám písní, z nichž většina je dnes zařazena v novém zpěvníku Cestou světla. Zemřel v roce 2022.

 
Vladimír Ventruba
Bratr Vladimír Ventruba se narodil v roce 1931. Byl letitým knihovníkem a archivářem brněnské obce. Jeho zásluhou mají brněnští unitáři bohatou knihovnu, plnou především duchovní literatury, ale i knih týkajících se zdravovědy, beletrie, poezie a dalších oblastí. Pocházel z tradiční unitářské brněnské rodiny Ventrubových a byl po desetiletí oporou své obce. Zemřel v roce 2022.
 
 
 
 
osobnost se zásluhami o rozvoj českého unitářství in memoriam
Joe Ben-David
Narodil se v březnu 1920 v Praze, do židovské rodiny. Od roku 1937 až do svého útěku do Palestiny v roce 1939 byl aktivním členem pražské unitářské mládeže. V roce 1972, když už žil v USA, založil Humanistickou církev inspirovanou myšlenkami N. F. Čapka. Po roce 1991 byl českým unitářům velkou oporou v boji proti nekalým praktikám superintendenta Vladimíra Strejčka.
 
 
 
 
osobnost se zásluhami o rozvoj českého unitářství
Ashley Hills
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

© 2005 - 2016 NSČU