z archivu Mezinárodní rady unitářů a univerzalistů

   
Zapalování kalicha, listopad 2021

Miloš Mikota, Obec unitářů v Brně

Žijeme v neklidné a rozporuplné době, ale naše víra zůstává neochvějná, i když třeba prožíváme chvíle, kdy jsme se cítíme unavení a bezmocní proti náporům světa a zlých lidských záměrů. Plamínek kalicha je maličký a bezbranný, a přece má v sobě obrovskou moc. Ať plane a připomíná nám naši vlastní sílu!

 

Zapalování kalicha, říjen 2021

Dorothea Kaufman, němečtí unitáři

Kdyby oči slunci podobny nebyly,
nespatřily by slunce důstojný svit.
Kdyby kouzlo Boží v sobě všichni neměli,
jak by kdo mohl cokoli božského oslavit?
J. W. von Goethe

V nejhlubším základu své existence nechť jsme prostoupeni energií světla.
Nechť rozzáří naše oči, zahřeje nás a prostoupí inspirací naše duše.
V této jednotě tvůrčích jisker a jiskřícího tvoření se rozvíjí život.
Kéž otevřeme naše smysly světlu uvnitř nás i kolem nás a vyšleme ho skrze zářné příklady do světa.

 

Zapalování kalicha, červenec 2021

unitáři z Ria de Janeria

Tento plamen zapalujeme jako připomínku našeho poslání být světlem světa. V jednotě s těmi, kteří přišli před námi a s nimiž tvoříme duchovní rodinu, nechť se dokážeme zavázat k budování společenství svobodné víry přesahující zeměpisné hranice a osobní víru každého z nás. Kéž jsme zázemím pro všechny, kdo to potřebují. Tak se staň.
 
 
Zapalování kalicha, červen 2021

Justine Magara (unitáři a univerzalisté, Keňa)

Zapalujeme tento kalich, abychom přivítali ducha života do našich životů – dnes a provždycky. Kéž toto světlo oživuje víru, důvěru, naději a lásku, které jsou skutečným obrazem ducha života. My jsme stvořeni k obrazu tohoto ducha. Kéž nám toto světlo připomíná, abychom děkovali jedinému zdroji našeho bytí. Tomu, který má velké tajemství. Tomu, kdo umí mluvit s nemluvňaty, hluchými a slepými. Tomu, kdo našeptává větru, kdy má vát a kdy se utišit. Tento kalich zapalujeme, abychom požádali o božské uzdravení Země.

 

Zapalování kalicha, květen 2021

Khlur Mukhim (Unitářská unie severovýchodní Indie - Khasi)

Božský zdroji stvoření a všeho osvícení,
zapalujeme tento kalich v úctě k tvé bezkonečnosti, aby nám pomáhal zůstávat zakotvení v tvém věčném světle a spravedlnosti. Vzdáváme ti dík za všechno v nás a kolem nás, za vše, co utváří naše vlastní životy i bytí celého společenství. Kéž naše duše vždy nacházejí smysl a účel své existence i vnitřní klid, kéž nikdy neustrneme v myšlenkách, v práci, ani na své pouti životem.
 
 
Zapalování kalicha, duben 2021
 
Ndihokubwayo Jean Bosco (Burundi)
 
Vítejte v této posvátné chvíli!
Jak dokážeme přijímat protivenství? Zapalujeme tento kalich s vědomím, že samotné očekávání dobrého nedokáže zabránit zlému. Někdy nás zasáhne silný vítr bez zjevné příčiny, jindy je náš majetek pohlcen oheň a kolem nás obchází beznaděj. Okamžiky zoufalství nás izolují, oddělují od přátel, společenství i od našich rodin. Je to čas, kdy proklínáme namísto požehnání, kdy soudíme, namísto abychom naslouchali. Kéž nás světlo našeho kalicha posiluje i ve chvílích, kdy nás zasáhne vichr či oheň, kéž nás i v těžkých chvílích spojuje a zůstává symbolem jednoty, naděje a požehnání. Tak se staň!

 
Zapalování kalicha, březen 2021
 
Rev. Steve Dick, ředitel ICUU (in memoriam)

Stíny, které padly na lidstvo po celém světě, nerozptýlí světlo slunce. Tedy zapalujeme plamen našeho kalicha, abychom znovu vznítili ducha radikálního optimismu s vědomím že překonat to, co nás rozděluje, je úkol na celý život pro každého z nás. Dobře může být jen to, co sami dobře uděláme. Kéž naše společenství ztělesňuje pravé vztahy, které náš svět tak zoufale potřebuje.
 

Zapalování kalicha, únor 2021
 

Rev. Aryanto Nugroho, Unitarian Christian Church of Indonesia

 

Žijeme v době plné smutku a nejistoty. Jsme na křižovatce. Můžeme ztrácet naději, anebo posilovat svou víru v to, že dokážeme projít údolím temnoty.  Můžeme žít sebestředně a snažit se chránit především své vlastní já, anebo utužovat naši komunitu, abychom přežili společně. Bouře snadno strhne osamělý strom, ale nezničí bambusový háj. A já nechci stát sám uprostřed bouře. Stále nám zůstávají tři věci: víra, naděje a láska. Ale největší z nich je láska.

 
Zapalování kalicha, leden 2021
 
na motivy slov Ference Dávida

Dnes zapalujeme kalich na památku těch, kteří položili základ našich komunit v duchu svobody, lásky a tolerance, abychom si pamatovali, že pravé světlo zastíní temnotu:
„Víra je boží dar." Pravými znaky víry jsou vnitřní čistota, láska, čestný život a dobré skutky. Láska je rozhodujícím výkladem a završením zákona. Podle Ježíše je láska naplněním zákona. Láska je královské přikázání. Láska je skutečná svoboda, která nesnese otroctví strachu. Láska je tvůrčí duch světa, nejvyšší poklad lidstva."


Zapalování kalicha, prosinec 2020
 
Štěpán Mairovský, Pražská obec unitářů

Oheň tvořil po dlouhá tisíciletí střed lidských společenství; kolem něj se scházeli naši předkové. I my se dnes scházíme kolem tohoto plamene, abychom znovu vytvářeli naše společenství. Nechť plamen našeho kalicha učiní naše shromáždění silnější a důvěrnější.

 
Zapalování kalicha, listopad 2020
 
Daniel Faria, Portugalsko
Zapalujeme tento kalich jako symbol víry, naděje a lásky.
Když čelíme stínům, je nám kalichem světla.
Čelíme-li nepravosti, je kalichem spravedlnosti.
Stavíme-li se proti lži, je pro nás kalichem pravdy.
Když čelíme zlu, jen nám kalichem dobroty.
Když se potýkáme s disharmonií, stává se kalichem krásy.
Kéž tvůj jas, projev Nekonečného světla, požehná naše srdce, naše duše a naše životy.

 
Zapalování kalicha, listopad 2020
 
Rev. Diane Rollert, Kanada
 
Vítejte k nám,
pojďte dál, jsou-li vaše srdce otevřená,
i pokud jsou uzavřená zkouškami a bolestmi, ztrátou či pochybnosti.
Přijďte k nám jen tak spočinout,
přijďte, jestliže hledáte odpovědi
nebo hledáte-li prostor, kde uvolnit svou radost.
 
Mezi námi je každý vítán,
Zde není potřeba se nijak ospravedlňovat
ani cokoli vysvětlovat.
 
Vezměte s sebou celé své srdce
a nebraňte mu v dojetí.
 
Chvíle, kdy zapalujeme svůj kalich,
symbol naší víry,
patří každému z nás.
 
 
Zapalování kalicha, září 2020
 
Roos van Doorn, duhovní Vrijzinnigen Nederland

Na chvíli jsme přestali pracovat, studovat a věnovat se svým domácnostem.
V tuhle chvíli neexistují žádné úkoly, žádné e-maily ani telefonáty.
Sešli jsme se, abychom pocítili, že jsme si navzájem blíž, i blíž k sobě samým,
blíž naší nejhlubší inspiraci – proudu života, který prochází naším tělem i vším světem.
Kéž jsme otevření tomu se navzájem vidět a slyšet,
otevření naslouchat tomu, co chce teď říct naše duše.
 
 

Zapalování kalicha, duben 2020
 
z Talmudu

Nenechte se zaskočit nesmírností smutku světa. Jděte pokorně, teď. Konejte spravedlivě, teď. Milujte soucitně. Nejste povinni dokončit práci, ale ani nejste oprávněni ji opustit.
 
 
Zapalování kalicha, březen 2020
 
Jean Bosco Ndihokubwayo, Unitarian Church of Burundi
 
Přivítejme v kruhu světla všechny, kterým závoj mlhy dosud nedovolil vidět dál. Udělejme jim místo v kruhu našeho světla – světla společenství a kultury, světla rozumu a morálky, aby se k nám mohli připojit a pomáhat při budování pomyslného nebe na Zemi. Amen.
 

Zapalování kalicha, leden 2020
 
transylvánští unitáři
 
Zapalujeme tento kalich na památku těch, kteří položili základy našich společenství v duchu svobody, lásky a tolerance, a abychom si nepřestávali připomínat, že pravé světlo zastíní temnotu.
"Víra je boží dar. Skutečnými známkami víry jsou vnitřní čistota, láska, čestný život a dobré skutky. Láska je konečný výklad a završení každého zákona. Podle Ježíše je láska naplněním zákona. Láska je královské přikázání. Láska je skutečná svoboda, která nesnese být v zajetí strachu. Láska je tvořivý duch světa, největší poklad lidstva.“
(Francis Dávid)
 
 
Zapalování kalicha, srpen 2019
 
na motivy Všeobecné deklarace lidských práv, ICUU
 
Rozsvěcujeme tento kalich a připomínáme si při tom, že respektování důstojnosti a práv každého člověka je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě. Světlo kalicha je nám sdíleným symbolem toho, že všechny lidské bytosti se rodí svobodné a sobě rovné a že všichni lidé jsou obdařeni rozumem a svědomím a měli by se k sobě chovat v duchu lidskosti a soucitu.
 
 
Zapalování kalicha, červen 2019
 
slavnostní zahájení setkání evropských unitářů (EUT, Berlín)

Každé ranní probuzení nás vybízí: Podívej se, čeho jen můžeš dosáhnout! V tvém životě opět svítá. Důvěřuj své víře! Tvůj sen se snadno může stát tvou vizí, reálným cílem. Je jen ve tvých rukou, zdali ho začneš opravdu žít. Využij tu šanci, vstaň, natáhni se po ní, dřív než se rozplyne ranní opar. Dveře jsou dokořán otevřené. Tvé štěstí čeká, tak neváhej a vykroč do světla!
 
 
Zapalování kalicha, květen 2019
 
nizozemští unitáři a univerzalisté, Amsterdam
 
Nechť světlo našeho kalicha svítí a jasně hoří,
nechť je majákem ve tmě pro ty, kteří ho potřebují,
a inspirací pro ty, kdo slouží lidskosti:
kdo pomáhají v boji za práva utlačovaných po celém světě
kdo se podílejí na uzdravování duší zraněných válkou,
kdo pečují o nemocné v temnotě noci,
kdo pracují, aby byli užiteční lidstvu.
 
 
Zapalování kalicha, duben 2019
 
ze zasedání výkonné rady ICUU, Manchester, březen 2019
 
Zapalujeme tento kalich za všechny, kteří hledají mír, naději, porozumění a víru. Zapalujeme ho, aby nás vedl cestou naší víry a našeho společenství. Zapalujeme tento kalich, abychom společně tvořili nový svět, abychom šířili naději na zlepšování lidských vztahů. Zapalujeme kalich, abychom oslavili život ve všech jeho polohách, jak hořkých, tak sladkých. Zapalujeme jej za všechny, kteří před námi hledali pravdu a spojení s přírodou. Zapalujeme jej, aby v nás posiloval odhodlání být laskaví v debatách. Tento kalich zapalujeme pro teplo přátelství a sounáležitosti a pro všechny, kterým sloužíme. Rozsvěcujeme jej, abychom vyjádřili svou víru v jednoho Boha, zdroj veškerého světla v naší duši, a naději, že každá temnota ve světě bude vždy překonána světlem pravdy a dobra. Zapálením tohoto kalicha vyjadřujeme lásku, s níž budeme sdílet požehnání a štěstí s našimi bližními.
 
 
Zapalování kalicha, březen 2019
 
Arman Pedro, filipínští unitáři
 
Tento kalich rozsvěcujeme jako připomenutí, že navzdory všem svým nedokonalostem jsme stále mnoha různými způsoby požehnáni. Kéž naše srdce a naše mysli vždy dokážou ocenit krásu v ostatních lidech, protože si víme, že každý si uvnitř nese tu malou božskou jiskru. A pokud bude každý svou jiskru sdílet s ostatními, můžeme vytvořit větší světlo, aby osvětlovalo náš poničený a zlomený svět.

 
Zapalování kalicha, únor 2019
 
Jean-Claude Barbier of the Assemblée Fraternelle des Chrétiens Unitariens (AFCU)

Haleluja pro kalich s vínem, které obsahuje naše životy.
Haleluja pro plamen, který roste s našimi modlitbami a našimi nadějemi.
Poděkujme Bohu, božskému dechu, materii, která je zdrojem života.
Poděkujme za toto Stvoření nám dané a námi přijímané.
Díky všem učitelům a myslitelům z našeho lidského rodu napříč všemi náboženstvími, všemi myšlenkovými proudy, všemi filozofickými systémy.
Díky všem lidem naší historie, kteří vybudovali tento svět,
Díky za to, že tu jsme dnes přítomni, ve vzájemné shodě a společně.
Že jsme tu pospolu, nasloucháme si navzájem, pomáháme si navzájem, zde, v místě, kde se scházíme ke společné bohoslužbě.
 
 
Zapalování kalicha, leden 2019
 
Petr Samojský, NSČU
 
Nechť hoří tento plamen a připomíná nám, že naše víra je dobrá: každý z nás může světu přinášet dobro a lásku. Nechť hoří tento kalich jasným plamenem jako symbol naší cesty: každý z nás může v srdci mít radost, mír a pokoj. Nechť v tomto plameni k nám moudrost věku promluví a zůstane v nás: každý z nás může být světu požehnáním.
 
 
Zapalování kalicha, prosinec 2018
 
UUA, autor neznámý
 
Ctíme čas temnoty, do něhož někdy sestupujeme, ať už je daný roční dobou nebo třeba stavem naší duše. Kéž v ní nalézáme čas pro tichou reflexi a radostnou oslavu. Přinášíme do ní příběhy, tradice a rituály našich různých životů. Jsme lidé víry s různými pohledy na ni. Temnotu zaplňujeme světly mnohosti naší víry. Tato světla nás hřejí, osvětlují noc a stávají se symboly naděje pro budoucnost. Oslavujeme světla zapálená ve tmě.
Na chvíli spočineme ve tmě, abychom oslavili světlo ve všech našich tradicích. Setkáváme se, abychom se společně radovali: jako rodina, přátelé, společenství. Díky tomu, že vnášíme do tmy světlo, může i temnota být místem, v němž jsme sjednoceni a kde nacházíme jeden druhého. Nechť světlo, které sdílíme, je s námi i ve dnech tmy. Nechť svíce, které zapálíme, nám připomínají, že nejsme sami. Ať osvětlují naši cestu zpět do světla a zahřívají naše srdce nadějí na zítřek a vděčností za dnešek.
 
 
Zapalování kalicha, listopad 2018
 
Latinskoameričtí unitáři
Rozsvěcujeme tento kalich, aby nás motivoval něco vytvářet, pro něco pracovat, bez ohledu na to, jak malé nebo jednoduché to bude. S vděčností jej rozsvěcujeme pro radost a zdraví, které v životě máme, i pro naději do budoucna. Rozsvěcujeme jej pro ty, kteří hledají nový domov. Zapalujeme jej pro všechny živé bytosti této země: ty, které přicházejí, i ty, které zde byly před námi. Zapalujeme jej za všechny bytosti v tomto vesmíru, které hledají smysl v komunitě a svobodě. Rozsvěcíme jej za přítomnost bez nespravedlivých struktur a vztahů, za všechny rodiny, které nemohou být pohromadě, za vzdálené přátele. Tento kalich zapalujeme, abychom osvítili cesty vedoucí k jejich setkání. Zapalujeme jej za tradice našich předků, pradávné i novější, za rozšiřování hranic našeho společenství za naše vlastní fyzické, duševní a duchovní hranice a za to, abychom budoucím generacím Matky Země zanechávali dědictví míru, spravedlnosti a odhodlání. Tento kalich rozžínáme, abychom v jeho světle viděli celý svět.
 
Zapalování kalicha, říjen 2018
 
Lene Lund Shoemakerová, dánští unitáři
 
Nechť tento plamen symbolizuje božskou jiskru světla obsaženou ve všech živých bytostech.
Nechť nás jeho plamen vede k většímu poznání a toleranci, jeho teplo nechť nás vede k hlubší lásce a soucitu jeho světlo kéž nás přivádí k větší moudrosti a porozumění.
Ano, každý z nás je jen malým plamenem. Ale spolu můžeme osvítit svět!
 
 
Zapalování kalicha, září 2018
 
Panafrické sdružení unitářských a univerzalistických vůdců
Françioise Niragira, Jean Bosco Ndihokabwayo (Burundi); Justine Magara, Emma Wanjiru (Keňa); Adeyinka Matimoju (Nigérie); Jean Maurice Ndagijimana, Clement Uwayisaba (Rwanda); Malan Roux, Gur Mouanga (Jihoafrická republika)

Tento kalich rozsvěcujeme, abychom si připomněli jedinečné dary afrického kontinentu: jeho přírodní krásy, hluboké lidství a schopnost prožívat bezprostřední radost. Tento kalich zapalujeme, abychom si připomněli, že všichni jsme dětmi Afriky – kolébky lidstva – a abychom s Afrikou sdíleli její osud, aby děti z celého světa viděly tu Afriku, která je skrytá za koloniálními jizvami, a obdivovaly krásu zdejších lidí, kontinentu i všech živých tvorům kteří jej obývají. Tento kalich rozsvěcujeme jako oslavu našeho úsilí a snahy najít takové unitářské a univerzalistické poselství, které přirozeně odráží a zohledňuje africká specifika. Zapalujeme tento kalich pro Afriku a všechny její obyvatele. Nechť mají dostatek zdraví, míru a prosperity. Nechť jejich budoucnost a budoucnost jejich světa je stejně jasná jako toto světlo.
Zapaluji tento kalich a myslím při tom na unitářské sestry a bratry, kteří svou cestu dosud hledají. Nechť jim jeho plamen napomáhá v lepší orientaci a posiluje jejich odhodlání. Tento kalich rozsvěcujeme jako vzpomínku na všechny, kdo trpí: nechť nalézají naději a obrození své víry. Zapalujeme kalich solidarity v naší globální lidské rodině, abychom mohli společně pracovat na ochraně těch, kteří jsou nejzranitelnější a nejvíce to potřebují. Je to kalich věčné lásky, spravedlivosti, smíření, soucitu a nepřetržitých vazeb mezi námi a přírodou. Tento kalich rozsvěcujeme, abychom upevnili naše původní kořeny, naše přesvědčení, víru a z těchto tří pevných bodů se propojovali se světem, abychom z této země vytvářeli lepší místo pro život náš a dalších generací.

 
Zapalování kalicha, srpen 2018
 
Päivi Helena Kesti, finští unitáři
 
Ve tmě může svítit mnoho světel. Některá mohou svádět z cesty a zanechat poutníka v ještě hlubší tmě, než byla ta, z níž vycházel.
Nechť toto světlo, které spolu zapalujeme, nás vede po cestách, které jsou pro nás ty pravé, a ve vzájemném propojení s každým kolem nás. Nechť jeho plamen trvá a šíří se kolem nás jako výraz našeho soucitu, dokud neuvidíme, že se stejné světlo tolerance a lásky zrcadlí v okolním světě i v našich srdcích.
 
 
Zapalování kalicha, červenec 2018
 
Jaume de Marcos, španělští unitáři
 
V tomto slavnostním okamžiku, kdy hlasy utichají a můžeme uslyšet ticho, zapalujeme tento kalich za všechny, kdo tak činili před námi, a také pro ty, kteří přijdou po nás.
Rozsvěcujeme jej za ty, jejichž zásluhou jsme dnes tady, protože i přes všechny nedokonalosti a omezení jim jejich sen dal sílu sdílet kalich, stejně jako to děláme dnes my.
A rozžínáme jej také pro ty, kteří jej budou zapalovat, až my zde nebudeme. Budou neustále obnovovat toto světlo, plné naděje a nadšení.
Náš kalich svítí pro všechny: pro ty, kteří přišli dříve, i pro ty, kteří přijdou později. A pro nás, kteří jsme zde tady a teď, spojujíce minulost i budoucnost dohromady.
 
 
Zapalování kalicha, květen 2018
 
Mark Allstrom, Australian and New Zealand Unitarian Association
 
Zlaté vlákno nás váže ke všemu, co kdy bylo a bude. Zde je místo pro tužby křehkých duší. Zde jsou k spatření největší sny. Zde hoří posvátný plamen.

 
Zapalování kalicha, březen 2018

Rev. Lawrence Sudbury, Comunione Unitariana Italiana
To, co dnes rozsvítíme, je jen malý plamen, ale i malý plamen může vnést světlo do tmy a rozžehnout velký oheň. Nechť plamen našeho kalicha stoupá až k Nekonečnému a je symbolem naší nevyčerpatelné naděje v to, že je světlem, které rozpouští temnotu nenávisti, nespravedlnosti a nesnášenlivosti, a základem ohně, který přináší teplo míru, bratrství a univerzální lásky ke každému na světě. Tak se staň.

Zapalování kalicha, únor 2018
 
Rev. Nangroi Suting, Unitářská unie severovýchodní Indie
 
Světlem tohoto božského kalicha osvítíme naše duše a všechny naše myšlenky.
Tento kalich zapalujeme, abychom se inspirovali, pociťovali jeho teplo a aby ozářil ty, kteří jej přijali.
Rozsvěcujeme jej, abychom šířili semínka naší spirituality, k těm, kteří je dosud nenalezli.
Tento kalich rozžínáme, abychom dosáhli těsného spojení a silného vztahu mezi naší lidskostí a božským Duchem.
Nechť nás jeho světlo posiluje, abychom šli vpřed a snažili se dosáhnout konečného cíle: spokojeného života uvnitř sebe.
Amen.
Zapalování kalicha, leden 2018
K oslavě 450. výročí vydání ediktu z Tordy (Transylvánští unitáři s citací slov Francise Dávida)
 
Tento kalich zapalujeme jako vzpomínku na ty, kteří položili základy našeho společenství v duchu svobody, lásky a tolerance, a abychom nezapomínali, že pravé světlo prozáří jakoukoli temnotu:
„Víra je boží dar. Znaky pravé víry jsou vnitřní čistota a láska, poctivý život a dobré skutky. Láska je nejvyšším výkladem a završením všech zákonů. Podle Ježíše láska je naplněním zákona. Láska je pravá svoboda, která nesnáší pouta strachu. Láska je tvůrčí duch světa, nejvyšší poklad lidstva.“
 
Zapalování kalicha, prosinec 2017
Rev. Aryanto Nugroho, Unitarian Christian Church of Indonesia

Když je tma, jsme obklopeni strachem, proto zažehni ve své duši naději.
Když je tma, jsme plni nedůvěry a předsudkům vůči druhým, proto zažehni ve svém srdci lásku.
Když je tma, ztrácíme povědomí o dobru a zlu, proto zažehni ve svém svědomí moudrost.
Když je tma, cítíme, že můžeme dělat, co chceme, aniž bychom pamatovali na to Nejsvětější a na své bližní. Proto zažehni víru, která se naplňuje v pravdě.
Tma je, když zapomínáme rozsvěcet světlo.
Tmu nemůžeme zahnat hněvem a zlobou, protože temnota odejde, když rozsvítíme světlo.
Když při tomto shromáždění rozsvěcíme náš kalich,
nepřijímejme světlo jen tělesnýma očima, ale otevřme mu i své duchovní zraky.
Světlu, jež osvobodí naše srdce a přinese nám moudrost a opravdové štěstí.
(přeložila Ruth Weiniger)
 
 
Zapalování kalicha, listopad 2017
 
Rev. Tet Gallardo,  Unitarian Universalist Church of the Philippines
 
Někdy nastává ta chvíle...
Chvíle jistoty, chvíle zázraku,
chvíle kdy něco očekáváme, anebo chvíle, kdy něco ztrácíme.
Někdy jsme na začátku, někdy jsme na konci a někdy jen tak odpočíváme po vykonané práci.
Vždy jsme však součástí tohoto světa – v životě i ve smrti.
Můžeme být prachem, plujícím po vodě,
nebo dechem či popelem poletujícím ve větru poté, co byl spálen plameny ohně.
Důležitá je však tato přítomná chvíle, kterou  sdílíme a kterou můžeme společně prožít, jakoby nikdy neměla skončit.
 
(přeložila Eliška Švecová)
 
Zapalování kalicha, srpen 2017
Sepsala Lizette Oliver k příležitosti 150. výročí založení unitářské organizace v Kapském městě  (založena 1867).

Ve stínu posvátných hor zapalujeme my, shromáždění unitáři, tento kalich, jako znamení posvátného času, který společně strávíme. Zapalujeme jej na znamení úcty k mystériu a zázraku života, moudrosti všech náboženství, důstojnosti Vesmíru i Matky Země, která je naším domovem, i na znamení našeho společného hledání spravedlnosti. Tento plamen nás symbolicky spojuje s unitáři a unitářskými univerzalisty celého světa. Vzdáváme jím úctu našemu dědictví, naší budoucnosti i vědomí tohoto okamžiku. Tak se staň.
 
Zapalování kalicha, červen 2017
Volně na motivy písně složené Martou Hicksovou, Frankem Kubitschekem, Andreou Offnerovou a Rolandem Weberem pro první shromáždění unitářů a univerzalistům z celé Evropy.
Naše víra je bez hranic, bratrská a svobodná.
Pojďme se setkat, postavit se k sobě a podívat se vzájemně do očí.
Skrze různá vyznání i kultury chválíme rozmanitost.
Pojďme zjistit, co nás spojuje!
Protože to, co máme společné, bychom měli nosit ve svých myslích i srdcích.
 
Zapalování kalicha, květen 2017
Aleks Zglinska, britští unitáři
Posvátný plamen hoří v mém srdci. Říká mi, že jsem sám sebou, neopakovatelná bytost, ale zároveň mi pomáhá nalézat, co je pravdivé, a připojit se k vám všem. Jakmile je nás více, protne temnotu noci jasné světlo. Při tomto spojení zažijeme sílu společenství, protože světlo, které najdeme v jiných srdcích, nás vede k sobě navzájem. Pak začneme přetvářet naše životy a uzavírat přátelství, díky kterým toto světlo nikdy nepomine.
 
Zapalování kalicha, duben 2017
Charles Eddis, Canadian Unitarian Council
Nechť náš svět, který je svým životem jedinečný, ten bohatý modrý vrcholek rotující v nekonečné noci vesmíru, ojedinělý ve své provázanosti i křehkosti, je jednotný v našich srdcích a myslích a také činech.
 
Zapalování kalicha, březen 2017
Uwayisaba Clement, Rwanda

Zapalujeme tento kalich v jednotě s těmi, kteří trpí kvůli své víře, strádají chudobou, nemocí, nezaměstnaností, pronásledováním, vyhnanstvím, vězením. Zapalujeme ho pro ty, kteří zde nemohou být s námi, pro ty, co umírají, pro ty, kteří jsou přetíženi prací. Nechť láska, radost a mír zavládnou ve světě a nechť svoboda a tolerance jsou našimi ctnostmi.
 
Zapalování kalicha, únor 2017
Jarmila Plotěná, NSČU

Kéž na zemi hoří jen prospěšné, dobré a užitečné ohně.
Kéž živým tvorům není plamen zdrojem zkázy, ale přítelem.
Kéž nám jeho světlo připomíná cestu míru a moudrosti.
 
 
Z  apalování kalicha, leden 2017
 
Ferenc Dávid, zakladatel unitářské církve v Transylvánii, 16. století
 
Zapalujeme tento kalich ve vzpomínce na ty, kteří položili základy našeho společenství v duchu svobody, lásky a tolerance.  Pamatujme, že pravé světlo prozáří temnotu: „Víra je dar boží. Skutečné znamení víry jsou vnitřní čistota a láska, upřímný život a dobré skutky. Láska je vrcholné vyjádření a dovršení zákonů. Podle Ježíše je láska naplnění zákonů. Láska je královské přikázání. Láska je pravá svoboda, která nesnese zajetí strachu. Láska je tvořivý duch světa, největší poklad lidstva."
(přeložila Michaela Mlčochová)
  
  
 
Zapalování kalicha, prosinec 2016
 
Rev. Lisa Doege, Hanska, Minnesota
 
Planoucí kalich: Pohár života...
Přetékající pohár požehnání.
Pohár vody k uhašení žízně našeho ducha.
Pohár vína k oslavě a zasvěcení.
Plamen pravdy.
Oheň očisty.
Olej k pomazání a léčení.
Mimo chaos, strach a neklid
byl tento symbol stvořen generace před námi.
Tak zde může být pro nás
v těchto dnech nejistoty a pochybností.
Světlo zahřívající naše duše a vedoucí nás domů.
(přeložila Kateřina Hlaváčová)
 
 
Zapalování kalicha, listopad 2016

Kapitola 1, Tao te ťing, Lao-c‘, upraveno z překladu Stephena Mitchella
unitáři univerzalisté, Hong Kong.

Tao, které může být vyjádřeno slovem, není věčné Tao;
Jméno, které může být pojmenováno, není věčné jméno.
Jen bezejmenné je věčně skutečné.
Pojmenovávání je počátkem všech konkrétních věcí.
Prost vší touhy, můžeš spatřit tajemno.
Lapen touhou, uzříš pouze jeho zdejší hmotné projevy.
Přesto tajemno i hmota pocházejí z jednoho zdroje.
Tímto zdrojem je hluboké Mystérium. Tajemno uvnitř Mystéria. Brána ke všemu poznání.
(přeložila Kateřina Hlaváčová)
 
Zapalování kalicha, říjen 2016
Tuto promluvu použil k zapalování kalicha Jorge Espinel na zasedání rady a konferenci ICUU v červenci 2016 v Nizozemí. Byla převzata z díla Margaret Keipové z USA/UUA.
 
Stejně jako patříme vesmíru, patříme i jeden k druhému. Shromažďujeme se zde, abychom překonali naše osamocené já propojením s ostatními. Je dobré být spolu, neboť ve spojení jeden s druhým dokážeme každý poznat své skutečné já. Tímto způsobem můžeme být více doma zde na zemi a můžeme být více otevřeni darům, které nám přináší každý den. Zapalujeme tento kalich, symbol našeho dědictví svobody v hledání pravdy, aby nám znovu dodal odvahy, stát na této cestě propojenosti a otevřenosti.
(přeložila Ester Fleischhansová)
 

 
Zapalování kalicha, srpen 2016
 
Steve Dick, ICUU
Prodlužující se letní světlo nerozptýlí stíny, které upadly na lidstvo po celém světě.
Obnovujeme plamen našeho kalicha, abychom znovu zažehli ducha radikálního optimismu. Jeho vědomí nás podněcuje věnovat se v životě tomu, na čem záleží, a rozptýlení těch, kteří by nás rozdělili.
Všechny formy věcí budou dobré, pokud je dobrými učiníme.
Ať naše společenství kalicha ztělesňují ty správné vztahy, které náš svět tak zoufale potřebuje.
(přeložila Kateřina Hlaváčová)
 
 
 
Zapalování kalicha, červenec 2016
 
Ivo de Jong, Rotterdam 
Druhá strana nás podněcuje stavět mosty.
Sen nás drží vzhůru.
Zármutek nás činí lidmi.
Riskujeme, abychom se stávali zdravými.
(přeložila Kateřina Hlaváčová)

 
Z apalování kalicha, červen 2016
Fulgence Ndagijimana, Assemblée des Chrétiens Unitariens du Burundi
Když se lidé setkají, vyvstávají  nekonečné možnosti.
Vznikají nové kulturní zkušenosti, otevřenost novým cestám vzájemného porozumění a uskutečňování cílů.
Objevuje se zvláštní pozornost věnovaná druhým a smysl pro službu ostatním na pozadí našeho vlastního rozvoje.
Dnes, v tento čas, zapalme kalich pro otevřenost, ochotu růst, obohacující zvídavost a aktivní spolupráci.
 
(přeložila Kateřina Hlaváčová)
 
 
 
Zapalování kalicha, únor 2016
 
Rev. Dr. Ian Ellis-Jones, Asociace unitářů a univerzalistů Austrálie a Nového Zélandu
Zapalujeme tento kalich, pulzující symbol Života, jenž prostupuje veškeré věci i bytosti, jeden Život, v němž všichni existujeme, pohybujeme se, JSME. Jeden jediný Život, který neustále vydává sám sebe, aby se stal mnohými.
Prostřednictvím tohoto světla pravdy a rozumu, prostřednictvím vřelosti společenství a soucítění mohou mnozí poznat nejen to, že jsou navzájem propojeni, ale také to, že nedělitelná záře tohoto ohromného Světla projasňující veškerý život nemůže nikdy vyhasnout.
(přeložila Michaela Mlčochová)
 
 
Zapalování kalicha, prosinec 2015
 
Rev. Ray Drennan, Kanadská unitářská rada
Vítáme vás,
hosté, přátelé i dlouholetí členové.
Vítáme vás.
S rodinou nebo partnerem,
s někým blízkým či samotné
radostně vás zde vítáme.
Jste vítáni, ať jste věřící, nebo plni pochybností,
ať jste samotářští, nebo lidé družní.
Jste vítáni, ať již se cítíte, či necítíte jako součást našeho společenství,
ať jste plni energie, či naprosto unaveni,
ať hledáte vize, nebo odpočinek.
U nás budete vždy vítáni takoví, jací jste.
(přeložila Michaela Mlčochová)
 
 
Zapalování kalicha, listopad 2015
 
Sheila Crosskey, Britské valné shromáždění unitářů a liberálních křesťanů
Žehnejme práci, kterou konáme,
i tichu, které na nás padá,
a radosti, jež víří uvnitř nás.
A ze rtů nechme splynout chválu,
která přirozeně vychází z plnosti našich srdcí.
(přeložila Michaela Mlčochová)
 
 
Zapalování kalicha, srpen 2015
 
David Usher, první prezident ICUU, Velká Británie
Zapalujeme tento kalich jako symbol naší víry.
Svým světlem může naše vize osvítit
Svým teplem může naše společenství povzbudit
a jeho plamen může naši touhu po míru, spravedlnosti a nehynoucím duchu roznítit.
(přeložila Michaela Mlčochová)

 

Aleluja kalichu

Aleluja kalichu, který obsahuje víno, který obsahuje naše životy
Aleluja plameni, který se zvedá s našimi modlitbami, s našimi nadějemi
Děkujme Bohu, božímu Dechu, Matrici, která je zdrojem života.
Vzdejme díky za toto Stvoření, které je nám dáno, a které uznáváme.
Díky rabimu Ježíši z Nazareta a všem mudrcům Lidstva,
všech náboženství, veškeré moudrosti, všem filozofiím.
Díky všem mužům a ženám před námi, kteří tento svět vybudovali, za to, že jsme zde ve vzájemné shodě, společně v místě naší bohoslužby.
Díky za to, že jsme přítomni, že si vzájemně nasloucháme, pomáháme, v místě naší bohoslužby.

Assemblée Fraternelle des Chrétiens Unitariens (AFCU)

zlatá nitka

Zlatá nitka nás váže ke všemu, co bylo a bude.
Zde něžná duše touží.
Zde spatřeny jsou největší sny.
Zde hoří svatý plamen.

ICUU, Mark Allstrom, Australie a Nový Zéland


žehnej práci

Žehnej práci, kterou děláme,
i tichu, které se na nás snáší
a radosti, která se v nás pozvedá.
Nechť chvála plyne z našich rtů,
přirozeně, z plnosti našeho srdce.

Sheila Crosskey, britští unitáři


povstáváme, abychom se poklonili

Povstáváme, abychom se před tebou poklonili,
všemocný,
s vděčností a v pokoře,
nechť se naše osobní vůle
sjednotí a skloní před tvou svatou vůlí.

Nechť jsou naše myšlenky jednoduché a vznešené
v tomto našem dnešním shromáždění.
Nechť máme s otevřeným srdcem na zřeteli
vzácná slova pravdy.

Bohatství a potěšení světa
poskytuji jen chvilkové uspokojení,
ale nekonečný mír pro nás nastane
až tě budeme milovat a budeme v tebe věřit.

Hajom Kissor Singh, Unitářský svaz Severní Indie


pouto lásky

Bože, zapalujeme tento kalich ve tvém jménu.
Nechť světlo se šíří ve tvém jménu
aby zlomilo všechny vazby Temnot,
vazby předsudků, pochybností a hněvu.
Přines nám porozumění, přijetí, toleranci, různost a vzájemnost,
aby tvé světlo zářilo.
Raději než to, co nás rozděluje,
nechť nás navěky poutá jen světlo lásky.
Amen.

ICUU, Inderias Dominic Bhatti, Pákistán


oheň věčného ducha

Ohni věčného ducha,
živote životů všech živoucích bytostí,
spirálo svatosti, spojnice vší přírody,
záře dobroty, světlo jasnosti,
pokrme všech hladovějících,
nápoji všech žíznících, buď s námi a slyš nás.
Tvůrce všech věcí, radosti a rozkoši,
útěcho všech tázajících, pravdo tušená,
buď s námi a slyš nás.

Hildegard of Bingen


naše kořeny, náš příslib
 
Naše svobodné společenství sdílí s dávnými Hebrejci smysl pro smlouvu za zemi zaslíbenou. Naše společenství sdílí s řeckými filozofy pokračující diskuzi směřujícíc k pradě. Naše společenství se raduje z ducha Ježíše: "Miluj svého souseda jako sebe sama." Naše společenství se raduje z ducha reformace: "Každý bude knězem."
Chováme víru Francise Davida z Transylvánie: "Nemusíte myslet stejně, abyste milovali stejně." Chováme víru amerických a anglických proroků, kteří zápasili proti otroctví těla i mysli. Hledáme jemný soucit indických mudrců, kteří nacházejí ve všech věcech "úctu k životu". Hledáme klid a vyrovnanost, která se nalézá v meditacích Číny a Japonska.
Vědomi si obětí, které jsou cenou za svobodu, vědomi si trvajícího ohrožení života a svobody, zavazujeme se tomuto společenství jako poutníci, kteří hledají, jako jedinci, kteří slouží, jako pionýři, kteří budují.

Richard Boeke, British General Assembly of Unitarian and Free Christian Churches

meditace nad plamenem

Plameni ducha, záříš v přílivu svatodušních svátků.
Plameni svědectví mučedníků šleháš v bouřích dějin.
Plameni naší svobodomyslné víry
povstáváš z naší modré planety země
k její oslavě i k oslavě jejího přediva života.
Kalichu lidskosti, zveš všechny k podílu
na boží milosti a štědrosti, spravedlivě a rovnocenně.
Kalichu společenství, vítáš bez rozdílu všechny,
kteří přišli k bohoslužbě v dobré vůli.
Kalichu našeho světového společenství,
ze kterého pijeme víno lásky, spojuj nás ve svobodě.

ICUU, Cliff Reed, Velká Británie


kde je víra


Kde je víra, tam je láska.
Kde je láska, tam je mír.
Kde je mír, tam je požehnání.
Kde je požehnání, tam je Bůh.
Kde je Bůh, tam není nedostatku.

ICUU, Maďarsko


kalich jako symbol naší víry

Zapalujeme tento kalich jako symbol naší víry.
Jeho světlem nechť naše vize je osvícena;
Jeho teplem nechť naše společenství je povzbuzeno;
A jeho plamenem nechť je posíleno naše usilování
o pokoj, spravedlnost a život ducha.

We light this chalice as a symbol of our faith.
By its light, may our vision be illumined;
By its warmth, may our fellowship be encouraged;
And by its flame, may our yearnings for peace, justice, and the life of the spirit be enkindled.

David Usher, Velká Británie


jsme v bezpečí

Jsme v bezpečí.
Jsme pospolu.
Jsme milováni.
A tak tomu bude.

Brian Griffin
napsáno pro znovuotevření sboru v Knoxville, Tenessee, poté, co 27. července 2008 ozbrojený muž napadl obec při shromáždění, zabil dva lidi a mnohé další zranil.


do hlubin naší duše
Nechť tento kalich, který zde společně zapalujeme, prostoupí a osvítí toto místo, a ukáže našemu srdci správný směr, kterým se ubírat, směr na který v nadcházejícím týdnu nezapomeneme. Nechť jeho paprsky světla osvítí hloubky naší duše, zažehnou novou moudrost a zrodí v nás nové projekty, které představují světlo povinnosti a pochopení a nádheru spravedlnosti a pravdy, a přinesou nám mír.

Unitáři Španělsko


cesta k osvícení světa

Nechť tento plamen představuje boží jiskru světla,
která se nachází ve všech živých bytostech.
Nechť nás tento plamen vede k většímu poznání a toleranci.
Nechť nás jeho teplo vede k hlubší lásce a soucitu.
Nechť nás jeho světlo vede k větší moudrosti a porozumění.
Ano, každý z nás je pouhým plaménkem.
Avšak společně můžeme osvítit svět !


Lene Lund Shoemaker, Danish Unitarian Church


bůh je principem poznání
Bůh je principem Poznání. Nechť poznání odstraňuje nevědomost a nechť pochopíme, že poznání je trvající vnitřní bohatství, pomocí nějž lze dosáhnout všech vnějších cílů.
Zapálením tohoto kalicha se skláníme před poznáním jakožto nejvyšší formou bohatství. Poznání je na pozadí našich skutků, ať jsou dobré nebo špatné. Proto zapalujeme tento kalich jako svědectví našim myšlenkám a skutkům.
Plamen tohoto kalicha plane směrem vzhůru; podobně i my bychom měli získávat takové poznání, které nás bude směřovat vůči vyšším ideálům. Když člověk je osvícen duchovním poznáním, negativní tendence v něm zvolna mizí a jeho malé já se rovněž umenšuje.
Poznání se nezmenšuje tím, že jej sdílíme; právě naopak – prospívá jak dárci tak i obdarovanému.

ICUU, Indie, Khasi Hills


buďme vedeni k cestám lásky

Nechť tímto zapálením kalicha nás Bůh
vede k cestám Lásky
a teplo plamene nás na těch cestách drží,
zatímco od individuální svobody
dále směřujeme k dobru tohoto světa.
Setrvejme v naší oddanosti Lásce
v našich myšlenkách, slovech a činech.

Inderias Bhatti, Pákistan


aby srdce zůstala čistá

Nekárej starého muže tvrdě, ale nabádej ho k dobrým skutkům, jako by byl tvůj otec. K mladým mužům se chovej jako k bratrům, ke starým ženám jako k matkám, k mladším ženám jako k sestrám, s naprostou čistotou, a těm vdovám, které jsou potřebné, vzdej potřebné uznání. Pokud v tomto vytrváme, naše srdce zůstanou čistá. Naslouchejme jeden druhému. Pozdravte ty, kteří nás v naší unitářské víře milují. Milost s vámi.

Alice Magara, unitáři Keňa


 

© 2005 - 2016 NSČU